درباره نشریه
ISSN:
2538-5143
eISSN:
2676-6132
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا کریمی
سردبیر:
دکتر محمود عبدالهی
مدیرداخلی:
مهندس فاطمه سلیمی
تلفن:
028-33901185
سایت اختصاصی:
jmre.journals.ikiu.ac.ir
نشانی:
قزوین، انتهای بلوار دانشگاه، روبروی صدا و سیما، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر نشریه مهندسی منابع معدنی، ، کدپستی: 3414916818
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/23
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا کریمی
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مهندسی معدن،فرآوری میکروبی
Gholam Reza Karimi
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Mining Engineering, Microbial processing
سردبیر
دکتر محمود عبدالهی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فراوری و جداسازی مواد، مهندسی معدن،فراوری مواد معدنی
Mahmood Abdollahi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Processing and separation of materials, Mining Engineering, Mineral Processing
اعضای تحریریه
دکتر مجید عطایی پور
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی معدن،استخراج معدن
Majid Ataeepour
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mining engineering, mining
دکتر مرتضی احمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران - ژئوتکنیک
Morteza Ahmadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil Engineering - Geotechnical Engineering
دکتر سعید باغشاهی
استاد تمام گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Saeid Baghshahi
Full Professor, Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering
Imam Khomeini International University
دکتر رضا خالوکاکایی
استاد
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی معدن
Reza Khaloo Kakaei
Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Mining Engineering
دکتر بهرام رضایی
استاد مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فراوری مواد معدنی
Bahram Rezai
Professor Mining and Metallurgy Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mineral Processing
دکتر علی مرادزاده
استاد دانشکده فنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک اکتشافی
Ali Moradzadeh
Professor Technical College
University of Tehran
Specialist: Exploratory Geophysics
Neil Rowson

دکتر حمیدرضا آقابزرگ
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت پژوهشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hamid Reza Aghabozorg
Professor of Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: mineral chemistry
دکتر منوچهر اولیازاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی معدن،فراوری مواد معدنی
Manouchehr Oliazadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Mining Engineering, Mineral Processing
دکتر مهدی ایران نژاد
دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فراوری مواد معدنی ، مهندسی معدن، کانی شناسی فرایند ، مهندسی محیط زیست
Mehdi Irannajad
Associate Professor, Departement of Mining and Metallurgical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mineral Processing, Mining Engineering, Process Mineralogy, Environmental Engineering
مهدی حسینی
استاد دکترای ژئومکانیک، مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
Mehdi Hosseini
Professor, PhD in Geomechanics, Mining Engineering, Faculty of Engineering
Imam Khomeini International University
دکتر جمال رستمی
دانشیار دانشگاه پنسیلوانیا
رشته تخصصی: مهندسی معدن و انرژی
Jamal Rostami
Associate Professor ,The Pennsylvania State University
Specialist: Energy and Mineral Engineering
دکتر شهریار غمامی
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Shahriar Ghamammy
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: mineral chemistry
دکتر مجید نبی بیدهندی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژئوفیزیک کاربردی
Majid Nabi Bidhendi
Professor
University of Tehran
Specialist: Applied Geophysics
مدیرداخلی
مهندس فاطمه سلیمی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: مهندسی معدن،فراوری مواد معدنی
Fatemeh Salimi

Imam Khomeini International University
Specialist: Mineral ProcessinMining Engineering, Mineral Processing
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۱