درباره نشریه
ISSN:
2322-2069
eISSN:
2322-2794
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر علی نجفی نژاد
سردبیر:
دکتر عبدالرضا بهره مند
مدیرداخلی:
دکتر میثم سالاری جزی
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
jwsc.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجلات،
صندوق پستی:
487
تاریخ به‌روزآوری: 1399/12/19
مدیر مسئول
دکتر علی نجفی نژاد
استاد آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Najafinejad
Professor, watershed management
Gorgan University
Specialist: watershed management
سردبیر
دکتر عبدالرضا بهره مند
استاد تمام مهندسی هیدرولوژی، گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولوژی
Abdolreza Bahremand
Full Professor, Watershed Management
Gorgan University
Specialist: Hydrology Engineering
اعضای تحریریه
Zoltan Gribovszki
Professor
Specialist: Hydrology
Olga Makarieva
Associate Professor
Specialist: Hydrology
Mohamed Ouessar
Associate Professor
Specialist: Soil and water management
Monirol Mirza
Professor
Specialist: Hydrology modeling
دکتر سامان رضوی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران (منابع آب)
Saman Razavi
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering (Water Resources)
David Post
David Post

Specialist: Hydrology
دکتر حسین زینی وند
دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه لرستان
Hossein Zeinivand
Associate Professor, Watershed Management
University of Lorestan
دکتر مهدی مفتاح هلقی

Mehdi Meftah Halaghi

دکتر علی نجفی نژاد
استاد آبخیزداری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Najafinejad
Professor, watershed management
Gorgan University
Specialist: watershed management
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor Department of Soil Science
Gorgan University
Specialist: Soil science
دکتر سید حمیدرضا صادقی
استاد تمام مهندسی آبخیزداری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyed Hamidreza Sadeghi
Full Professor, Watershed Management Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران-هیدرولوژی و منابع آب
Abolfazl Mosaedi
Professor, Water Science and Engineering Department
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Civil Engineering-Hydrology and Water Resources Engineering
مدیرداخلی
دکتر میثم سالاری جزی
استادیار
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Meysam Salarijazi
Assistant Professor
Gorgan University
Specialist: Hydrology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸۶