درباره نشریه
ISSN:
2322-2069
eISSN:
2322-2794
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر علی نجفی نژاد
سردبیر:
دکتر عبدالرضا بهره مند
مدیرداخلی:
دکتر میثم سالاری جزی
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
jwsc.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجلات،
صندوق پستی:
487
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/26

این مجله تا آخر سال پانزدهم با نام علوم کشاورزی و منابع طبیعی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر علی نجفی نژاد
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Najafinejad
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Watershed
سردبیر
دکتر عبدالرضا بهره مند
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مهندسی هیدرولوژی
Abdolreza Bahremand
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Hydrology Engineering
هیات تحریریه
Zoltan Gribovszki
Professor,
Specialist: Hydrology
Olga Makarieva
Associate Professor,
Specialist: Hydrology
Mohamed Ouessar
Associate Professor,
Specialist: Soil and water management
Monirol Mirza
Professor,
Specialist: Hydrology modeling
دکتر سامان رضوی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران (منابع آب)
Saman Razavi
Associate Professor,
Specialist: Civil Engineering (Water Resources)
David Post
David Post
Specialist: Hydrology
حسین زینی وند
حسین زینی وند
دکتر مهدی مفتاح هلقی
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مهندسی آب
Mehdi Meftah
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: water engineering
دکتر علی نجفی نژاد
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: آبخیزداری
Ali Najafinejad
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Watershed
دکتر فرهاد خرمالی
دانشیار گروه خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: خاکشناسی
Farhad Khormali
Associate Professor, Department of Soil Science, Gorgan University
Specialist: Soil science
دکتر سیدحمیدرضا صادقی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyyed Hamid Reza Sadeghi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
دکتر ابوالفضل مساعدی
استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: آبیاری و مهندسی عمران
Abolfazl Mosaedi
Professor, environment College, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Irrigation and Civil Engineering
مدیرداخلی
دکتر میثم سالاری جزی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Meysam Salarijazi
Assistant Professor, Gorgan University
Specialist: Hydrology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۸۹۰