درباره نشریه
ISSN:
2322-2050
eISSN:
2322-2778
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی پهلوانی
سردبیر:
دکتر کامبیز مشایخی
مدیرداخلی:
دکتر سید جواد موسوی زاده
ویراستار علمی:
دکتر سید جواد موسوی زاده
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
jopp.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دفتر نشریات
صندوق پستی:
49175-487
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/26

این مجله یکی از سه مجله تخصصی تفکیک شده از مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

مدیر مسئول
دکتر محمدهادی پهلوانی
دانشیار
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Mohammah Hadi Pahlevani
Associate Professor
Specialist: Plant Breeding
سردبیر
دکتر کامبیز مشایخی
دانشیار گروه باغبانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: سبزیکاری
Kambiz Mashayekhi
Associate Professor Horticulture Department
Gorgan University
Specialist: growing vegetables
اعضای تحریریه
دکتر کاظم ارزانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باغبانی، میوه کاری، علوم باغبانی
Kazem Arzani
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Gardening, Horticultural Scieences
دکتر نادعلی باباییان جلودار
استاد گروه زراعت ، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: اصلاح نباتات، بیوتکنولوژی گیاهی
Nad Ali Babaeian Jelodar
Professor Department of Agronomy, Plant Breeding and Biotechnology
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Plant breeding, Plant Biotechnology
دکتر علی اکبر رامین
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی باغبانی- هورمونها، تنش سرما و شوری
Ali Akbar Ramin
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Stress, Salinity
دکتر افشین سلطانی
استاد دنشکده کشاورزی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت -شبیه سازی گیاهان زراعی، فیزیولوژی و مدل سازی گیاهان زراعی
Afshin Soltani
Professor School of Agriculture
Gorgan University
Specialist: Agriculture - Simulation of crops, Physiology and Crop Modeling
دکتر احمد عبدل زاده
دانشیار گروه زیست شناسی
دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: زیست شناسی
Ahmad Abdoulzadeh
Associate Professor Dept. of Biology
Golestan University
Specialist: Biology
دکتر کاظم قاسمی گلعذانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Kazem Ghasemi Golezani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Crop Physiology
دکتر سرالله گالشی
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی
Serollah Galeshi
Professor
Gorgan University
Specialist: Agronomy-Crop Physiology
دکتر کامبیز مشایخی
دانشیار گروه باغبانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: سبزیکاری
Kambiz Mashayekhi
Associate Professor Horticulture Department
Gorgan University
Specialist: growing vegetables
ویراستار انگلیسی
دکتر حسین کاظمی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زراعت
Hossein Kazemi

Gorgan University
Specialist: Agriculture
ویراستار علمی
دکتر سید جواد موسوی زاده
استادیار گروه علوم باغبانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
Seyed Javad Mousavizadeh
Assistant Professor Dept. of Horticultural.
Gorgan University
Specialist: Vegetables breeding and physiology
مدیرداخلی
دکتر سید جواد موسوی زاده
استادیار گروه علوم باغبانی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
Seyed Javad Mousavizadeh
Assistant Professor Dept. of Horticultural.
Gorgan University
Specialist: Vegetables breeding and physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۲