درباره نشریه
ISSN:
2322-2077
eISSN:
2322-2786
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی معیری
سردبیر:
دکتر شعبان شتایی جویباری
مدیرداخلی:
دکتر داوود رسولی
تلفن:
017-32430522
دورنگار:
017-32430522
سایت اختصاصی:
jwfst.gau.ac.ir
نشانی:
گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجلات، ، کدپستی: 4918943464
صندوق پستی:
487-49175
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/20

این مجله یکی از سه مجله تخصصی تفکیک شده از مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی می باشد.

مدیر مسئول
دکتر محمدهادی معیری
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: جنگلداری
Mohammad Hadi Moayeri
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Forestry
سردبیر
دکتر شعبان شتایی جویباری
استاد دانشکده جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی در جنگلداری
Shaban Shataee Jouybari
Professor, Faculty of Forestry, Gorgan University
Specialist: Remote sensing and GIS in Forestry
هیات تحریریه
دکتر ابوالقاسم خزاعیان
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مهندسی چوب و کاغذ
Abolghasem Khazaeian
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Wood & Paper Engineering
دکتر احمد جهان لتیباری
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: خمیر و کاغذ، فرآورده های مرکب چوبی
Ahmad Jahan Latibari
Professor, Karaj unit,
Specialist: Dough and paper, Wooden composite products
دکتر اصغر فلاح
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: جنگلداری
Asghar Fallah
Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forestry
دکتر خسرو ثاقب طالبی
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی، اکولوژی جنگل
Khosro Saghebtalebi
Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Forest Ecology and Silviculture
دکتر داوود آزادفر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی جنگل، بیوتکنولوژی جنگل
Davoud Azadfar
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Forest Biotechnology
دکتر شعبان شتایی جویباری
استاد دانشکده جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی در جنگلداری
Shaban Shataee Jouybari
Professor, Faculty of Forestry, Gorgan University
Specialist: Remote sensing and GIS in Forestry
دکتر علیرضا عشوری
استاد پژوهشکده فناوریهای شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: فناوری بایوکامپوزیت
Alireza Ashori
Professor,
Specialist: Bio-composite
دکتر سیدمجید ذبیح زاده
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: علوم و صنایع چوب و کاغذ
Seyyed Majid Zabihzadeh
Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Wood and paper science and industry
دکتر مجید لطفعلیان
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Majid Lotfalian
Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Forest Engineering
دکتر محمدرضا دهقانی فیروزآبادی
دانشیار
رشته تخصصی: تکنولوژی خمیر و کاغذ
Mohammadreza Dehghani Firouzabadi
Associate Professor,
Specialist: Pulp and paper technology
دکتر محمدهادی معیری
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: جنگلداری
Mohammad Hadi Moayeri
Associate Professor, Gorgan University
Specialist: Forestry
ویراستارفارسی
دکتر داوود رسولی
استادیار
رشته تخصصی: تکنولوزی و مهندسی چوب
Davoud Rasouli
Assistant Professor,
Specialist: Wood Technology and Engineering
مدیرداخلی
دکتر داوود رسولی
استادیار
رشته تخصصی: تکنولوزی و مهندسی چوب
Davoud Rasouli
Assistant Professor,
Specialist: Wood Technology and Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۸