درباره نشریه
ISSN:
1735-5680
eISSN:
2588-5030
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ویروس شناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمود شمسی شهرآبادی
سردبیر:
دکتر محمود شمسی شهرآبادی
معاون سردبیر:
دکتر سیدمهدی مرعشی
معاون سردبیر:
دکتر حوریه سلیمان جاهی
دبیراجرایی:
دکتر سیدحمیدرضا منوری
دبیراجرایی:
دکتر فاطمه فتوحی
ویراستار فنی:
دکتر سیدحمیدرضا منوری
تلفن:
021-88631826
دورنگار:
021-88631826
سایت اختصاصی:
journal.isv.org.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه شهید دانش ثانی، پلاک 15، ، کدپستی: 1413914183
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/23
مدیر مسئول
دکتر محمود شمسی شهرآبادی
دکتر محمود شمسی شهرآبادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Mahmoud Shamsi Shahrabadi
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Virology
معاون سردبیر
دکتر سیدمهدی مرعشی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Seyed Mehdi Marashi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر حوریه سلیمان جاهی
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hoorieh Soleimanjahi
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Virology
دبیراجرایی
دکتر سیدحمیدرضا منوری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Seyed Hamidreza Monavari
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر فاطمه فتوحی
دانشیار انستیتو پاستور
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Fatemeh Fotouhi
Associate Professor Pasteur Institute, Medical Virology, Pasture Institute,
Specialist: Medical Virology
ویراستار فنی
دکتر سیدحمیدرضا منوری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Seyed Hamidreza Monavari
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
سردبیر
دکتر محمود شمسی شهرآبادی
دکتر محمود شمسی شهرآبادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Mahmoud Shamsi Shahrabadi
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Virology
هیات تحریریه
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor, Pathology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Duncan Roy
Duncan Roy
Professor,
Specialist: Virology
دکتر ایرج فاضل
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر حمید حبیبی
دکتر حمید حبیبی
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Habibi Hamid
Professor,
Specialist: Molecular Biology
دکتر حسین کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Keshavarz Hossein
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
Lee Patrick
Lee Patrick
Professor,
Specialist: Virology
Chris Power
Chris Power
Professor,
Specialist: Molecular Biology
دکتر محمدمهدی گویا
دکتر محمدمهدی گویا
گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Mahdi Gooya
Director-General of Communicable Diseases, Infectious, Iran University of Medical Sciences
دکتر مینو محرز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر آرش قلیانچی لنگرودی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پزشکی پرندگان
Arash Ghalyanchi Langeroudi
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Avian Medicine
دکتر سیدمحمد جزایری
دکتر سیدمحمد جزایری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Seyed Mohammad Jazayeri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر زهرا مشکات
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Zahra Meshkat
Associate Professor, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر عبدالوهاب مرادی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Abdolvahhab Moradi
Professor, aculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر شهلا شاهسوندی
استادیار انستیتو رازی
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Shahla Shahsavandi
Assistant Professor at Razi Institute,
Specialist: Molecular Genetics
دکتر علیجان تبرای
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Alijan Tabarrai
Associate Professor, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر سیدجلیل ذریه زهرا
دانشیار وزارت جهاد کشاورزی
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Seyyed Jalil Zorriyeh Zahra
Associate Professor, Ministry of Agricalture Jahad
Specialist: Aquatic Health and Diseases
بامداد طراوت
بامداد طراوت
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
Bamdad Taravat
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Virology
دکتر حوریه سلیمان جاهی
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hoorieh Soleimanjahi
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Virology
دکتر علی آهون منش
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: گیاه پزشکی
Ali Ahoon Manesh
Professor, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology
Specialist: Plant Medicine
دکتر سیدموید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor, Research Center for Gastroenterology and Liver Disease, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر فریدا بهزادیان
دانشیار
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farida Behzadian
Associate Professor, Science and Biotechnology Research Center,
Specialist: Virology
دکتر احمد فیاض
استاد انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Ahmad Fayaz
Professor, Pasteur Institute of Iran
Specialist: Virology
دکتر کرامت الله ایزدپناه
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: ویروس شناسی گیاهی
Keramatollah Izadpanah
Professor, Faculty of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Plant Virology
دکتر هادی کیوانفر
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Hadi Keivan Far
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Virology
دکتر منوچهر مکوندی
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Manouchehr Makvandi
Professor, Virology Department ,School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر طلعت مختاری آزاد
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Talat Mokhtari Azad
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر رخشنده ناطق
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Rakhshandeh Nategh
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر سیدعلی پوربخش
استاد انستیتو رازی
Seyed Ali Pour Bakhsh
Professor at Razi Institute,
دکتر محمدرضا رضاپناه
استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی حشرات
Mohammad Reza Reza Panah
Assistant Professor of Plant Protection Research Institute of Iran,
Specialist: Insect Virology
دکتر فرزانه صباحی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farzaneh Sabahi
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Virology
دکتر عباس شفیعی
استاد انستیتو رازی
رشته تخصصی: ویروس شناسی، ویروس شناسی دامپزشکی
Abbas Shafee
Professor at Razi Institute,
Specialist: Virology, Veterinary Virology
دکتر طراوت بامداد
دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Taravat Bamdad
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Virology
دکتر فاطمه فتوحی
دانشیار انستیتو پاستور
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Fatemeh Fotouhi
Associate Professor Pasteur Institute, Medical Virology, Pasture Institute,
Specialist: Medical Virology
دکتر زهره شریفی
استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Zohreh Sharifi
Assistant Professor, Research Center for Blood Transfusion Organization of Iran,
Specialist: Medical Virology
دکتر معصومه توسطی خیری
استادیار انستیتو پاستور
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Masoumeh Tavassoti Kheiri
Assistant ProfessorAssistant Professor at Pasteur Institute,
Specialist: Medical Virology
دکتر مهرناز رسولی نژاد
استاد بخش بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری عفونی
Mehrnaz Rasooli Nejad
Professor, epartment of Infectious Diseases, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease
دکتر مهدی نوروزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی، اپیدمیولوژی
Mehdi Norouzi
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology, Epidemiology
دکتر آنژیلا عطایی پیرکوه
دکتر آنژیلا عطایی پیرکوه
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Angila Ataei Pirkooh
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر محمدکاظم شاه کرمی
دکتر محمدکاظم شاه کرمی
Mohammad Kazem Shah Karami
دکتر سیدمهدی مرعشی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Seyed Mehdi Marashi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Virology
دکتر مریم فاضلی
دکتر مریم فاضلی
استادیار انستیتو پاستور
رشته تخصصی: ویروس شناسی پزشکی
Maryam Fazeli
Assistant Professor at Pasteur Institute,
Specialist: Medical Virology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳