درباره نشریه
ISSN:
2008-8566
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مدیر مسئول:
دکتر سوسن سهامی
سردبیر:
دکتر حبیب الله احمدی
دبیراجرایی:
دکتر زکیه فتاحی
تلفن:
071-43311138
دورنگار:
071-43311138
سایت اختصاصی:
jzvj.miau.ac.ir
نشانی:
مرودشت، کیلومتر 3 جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ، کدپستی: 7371113119
صندوق پستی:
465
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/04
مدیر مسئول
دکتر سوسن سهامی
استادیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Soosan Sahami
Assistant Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دبیراجرایی
دکتر زکیه فتاحی
استادیار واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
zakieh Fattahi
Assistant Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
سردبیر
دکتر حبیب الله احمدی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Habibollah Ahmadi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
دکتر علی شکور
استاد واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای انسانی
Ali Shakour
Professor Marvdasht Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: human geography
دکتر حسن احدی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Ahadi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر سید احمد احمدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مشاوره خانواده
Seyed Ahmmad Ahmadi
Professor
University of Isfahan
Specialist: family counselling
دکتر مجید موحد
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین
Majid Movahed
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology of Religion
دکتر حلیمه عنایت

دانشگاه شیراز
Halimeh Enayati
Associate Professor
University of Shirazu
دکتر حبیب الله آقابخشی
دانشیار واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی
Habibollah Agha Bakhshi
Associate Professor Rudehen Unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر یوسف کریمی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی
Yosef Karimi
Professor science and research unite
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology, social Psychology
دکتر الهه حجازی موغاری
دانشیار روان شناسی تربیتی و مشاوره دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی تحولی، انگیزش، روان شناسی جنسیت، روان شناسی شناختی
Elaheh Hejazi Moughari
Associate Professor, Educational psychology and counseling,faculty of psychology and educational sciences
University of Tehran
Specialist: developmental psychology, motivation, gender psychology, cognitive psychology
دکتر زهره خسروی
استاد پژوهشکده زنان
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
zohre khosravi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Psychology
طیبه زندی پور

Tayebeh Zandipour

دکتر محمود ساعتچی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی اجتماعی
Mahmood Saatchi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social Psychology
دکتر شهلا کاظمی پور
دانشیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی و مطالعات زنان
Shahla Kazemipoor
Associate Professor, Population Studies
University of Tehran
Specialist: Sociology, Demography Women Studies
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۱