درباره نشریه
ISSN:
2008-6601
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1397
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
مدیر مسئول:
دکتر امید صادقی پور
سردبیر:
دکتر علیرضا پازوکی
تلفن:
021-55229360
دورنگار:
021-55229360
سایت اختصاصی:
behzeraee.yi.iau.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) ، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره) ، حوزه معاونت پژوهشی
صندوق پستی:
144-18155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/04
مدیر مسئول
دکتر امید صادقی پور
استادیار واحد شهرری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Omid Sadeghi Pour
Assistant Professor Shahreary unit
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر علیرضا پازوکی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری قبلا نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری بود
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Alireza Pazoki
Associate Professor, Department of Agronomy, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre rey Branch, Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری قبلا نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری بود
Specialist: Plant Physiology
اعضای تحریریه
دکتر علی سلیمانی
استاد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
Ali Soleymani
Professor, Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding
Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
دکتر داریوش فتح الله طالقانی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Daryoosh Fatholah Taleghani
Associate Professor of Research Institute for Sugar Beet Growing and Processing
Specialist: Plant Physiology
دکتر حسن رضا اعتباریان
استاد واحد یادگار امام خمینی شهر ری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حشره شناسی و بیماری های گیاهی
Hasan Reza Etebarian
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Entomology and Plant Diseases
دکتر حمید ایران نژاد
استاد پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
Hamid Iran Nejad
Professor Abou Riyadh Campus
University of Tehran
دکتر رضا بزرگی پور
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر
Reza Bozorgi Pour
Associate Professor, Institute for Research on Seed and Plant Seeds
دکتر علیرضا پازوکی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری قبلا نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری بود
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Alireza Pazoki
Associate Professor, Department of Agronomy, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre rey Branch, Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری قبلا نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری بود
Specialist: Plant Physiology
دکتر عبدالامیر راهنما
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
Abdol Amir Rahnama
Associate Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute
دکتر فرخ درویش کجوری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Farrokh Darvish Kojori
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر امید صادقی پور
استادیار واحد شهرری
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Omid Sadeghi Pour
Assistant Professor Shahreary unit
Central Office, Islamic Azad University
دکتر علی کاشانی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Ali Kashani
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹