درباره نشریه
ISSN:
2008-6601
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1397
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
مدیر مسئول:
دکتر امید صادقی پور
سردبیر:
دکتر علیرضا پازوکی
مدیرداخلی:
دکتر ابوالفضل رشیدی اصل
تلفن:
021-55229360
دورنگار:
021-55229360
سایت اختصاصی:
behzeraee.iausr.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) ، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره) ، حوزه معاونت پژوهشی
صندوق پستی:
144-18155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/24
مدیر مسئول
دکتر امید صادقی پور
امید صادقی پور
استادیار واحد شهرری دانشگاه آزاد اسلامی
Omid Sadeghi Pour
Assistant Professor, Shahreary unit,
سردبیر
علیرضا پازوکی
دانشیار واحد شهر ری دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ali Reza Pazoki
Associate Professor, Ray Unit,
Specialist: Plant Physiology
هیات تحریریه
دکتر حسن رضا اعتباریان
حسن رضا اعتباریان
استاد واحد یادگار امام خمینی شهر ری دانشگاه آزاد اسلامی
Hasan Reza Etebarian
Professor,
دکتر حمید ایران نژاد
حمید ایران نژاد
استاد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
Hamid Iran Nejad
Professor, Abou Riyadh Campus, University of Tehran
دکتر رضا بزرگی پور
رضا بزرگی پور
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و نهال و بذر
Reza Bozorgi Pour
Associate Professor, Institute for Research on Seed and Plant Seeds,
علیرضا پازوکی
دانشیار واحد شهر ری دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ali Reza Pazoki
Associate Professor, Ray Unit,
Specialist: Plant Physiology
دکتر عبدالامیر راهنما
عبدالامیر راهنما
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
Abdol Amir Rahnama
Associate Professor of Seed and Plant Improvement Research Institute,
دکتر فرخ درویش
فرخ درویش
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Farrokh Darvish
Professor, Shahid Chamram University
دکتر امید صادقی پور
امید صادقی پور
استادیار واحد شهرری دانشگاه آزاد اسلامی
Omid Sadeghi Pour
Assistant Professor, Shahreary unit,
داریوش طالقانی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهی
Daryoosh Taleghani
Associate Professor of Research Institute for Sugar Beet Growing and Processing,
Specialist: Plant Physiology
دکتر علی کاشانی
علی کاشانی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Ali Kashani
Professor, Shahid Chamram University
ویراستارفارسی
علیرضا پازوکی
دانشیار واحد شهر ری دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ali Reza Pazoki
Associate Professor, Ray Unit,
Specialist: Plant Physiology
مدیرداخلی
دکتر ابوالفضل رشیدی اصل
ابوالفضل رشیدی اصل
Abolfazl Rashidi Asl