درباره نشریه
ISSN:
2228-7337
eISSN:
2383-3904
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و صنعت ایران
مدیر مسئول:
دکتر داوود یونسیان
سردبیر:
دکتر محسن فیضی
مدیر اجرایی:
فاملا معمارزنجانی
تلفن:
021-77240277
دورنگار:
021-77240277
سایت اختصاصی:
ijaup.iust.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت، معاونت پژوهشی، ، کدپستی: 1684611367
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/21
مدیر مسئول
دکتر داوود یونسیان
استاد دانشکده مهندسی راه آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران
Davood Younesian
Professor School of Railway Engineering
Iran University of Science and Technology
سردبیر
دکتر محسن فیضی
استاد دانشکده معماری و شهرساز
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر
Mohsen Faizi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape Architecture
اعضای تحریریه
دکتر حمید ندیمی
استاد گروه معماری. دانشکدۀ معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Nadimi
Professor, Architecture
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر محمدمهدی عزیزی
استاد تمام شهرسازی، دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری
Mohammad Mehdi Azizi
Full Professor, School of Urban Planning
University of Tehran
Specialist: Urban Planning
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی شهری
Mostafa Behzadfar
Professor School of Architecture and Urban Development
Iran University of Science and Technology
Specialist: Urban Design
Kim Dovey
Professor
دکتر محسن فیضی
استاد دانشکده معماری و شهرساز
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: معماری منظر
Mohsen Faizi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
Specialist: Landscape Architecture
James Hitchmough
Professor
دکتر اصغر محمدمرادی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
Asghar Mohammad Moradi
Professor School of Architecture and Urban Planning
Iran University of Science and Technology
مدیر اجرایی
فاملا معمارزنجانی

Famela Memar Zanjani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۷