درباره نشریه
ISSN:
2008-4242
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
مدیر مسئول:
دکتر علی صدرممتازی
سردبیر:
دکتر علی صدرممتازی
مدیر اجرایی:
دکتر رضا کهنی خشکبیجاری
مدیرداخلی:
مرتضی عمویی
سایت اختصاصی:
jcr.guilan.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/18
مدیر مسئول
علی صدرممتازی
استاد
رشته تخصصی: سازه
Ali Sadr Momtazi
Professor, University of Guilan
Specialist: Structure
سردبیر
علی صدرممتازی
استاد
رشته تخصصی: سازه
Ali Sadr Momtazi
Professor, University of Guilan
Specialist: Structure
هیات تحریریه
طیبه پرهیزکار
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
Tayyebeh Parhiz Kar
سعید پورزینلی
دانشیار
Saeed Poor Zeynali
Associate Professor, University of Guilan
علیرضا خالو
استاد دانشکده مهندسی عمران
Alireza Khaloo
Professor, Faculty of Civil Engineering, Sharif University of Technology
علی خیرالدین
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، مهندسی سازه
Ali Kheyroddin
Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
Specialist: Structural Engineering
اکبر خداپرست حقی
استاد
Akbar Khoda Parast Haghi
Professor, University of Guilan
صمد دیلمقانی
استاد دانشکده فنی
رشته تخصصی: دکتری تخصصی مهندسی عمران
Samad Dil Meghani
Professor, Technical College, University of Tabriz
Specialist: Ph.D. of Civil Engineering
هرمز فامیلی
استادیار دانشکده مهندسی عمران
Hormoz Famili
Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
علی اکبر مقصودی
دانشیار
Ali Akbar Maghsoudi
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
داوود مستوفی نژاد
استاد دانشکده مهندسی عمران
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Davood Mostofinejad
Professor, Faculty of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
مدیر اجرایی
رضا کهنی خشکبیجاری
استاد
رشته تخصصی: عمران-سازه
Reza Kohani Khoshk Bijari
Professor, University of Guilan
Specialist: Civil Structures
مدیرداخلی
مرتضی عمویی
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: عمران-سازه
Morteza Amooie
Masters,
Specialist: Civil Structures
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۰