درباره نشریه
ISSN:
2008-2258
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا زالی
سردبیر:
دکتر محمدرضا زالی
معاون سردبیر:
دکتر کامران رستمی
معاون سردبیر:
دکتر محمد رستمی نژاد
مدیر اجرایی:
دکتر حمید محقق شلمانی
مدیرداخلی:
دکتر محسن نوروزی نیا
مدیرداخلی:
دکتر محمد رستمی نژاد
ویراستار انگلیسی:
Dennis Lim
تلفن:
021-22432525
دورنگار:
021-22432525
سایت اختصاصی:
www.ghfbb.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه چمران، خیابان یمن، خیابان تابناک، بیمارستان طالقانی، طبقه 7، دفتر مجله
صندوق پستی:
17411-19857
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/03
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
معاون سردبیر
دکتر کامران رستمی
دکتر کامران رستمی

Kamran Rostami
Department of Gastroenterology MidCentral District Health Board, Palmerston North Hospital, New Zealand
دکتر محمد رستمی نژاد
استادیار پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Rostaminejad
Assistant professor Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر محسن نوروزی نیا

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohsen Norouzinia

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمد رستمی نژاد
استادیار پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Rostaminejad
Assistant professor Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Geoffrey K Holmes
Geoffrey K Holmes
Royal Derby Hospital, Derby, UK
دکتر حمید اسدزاده عقدایی

Hamid Asadzadeh aghdaie

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani

Specialist: Gastroenterology
Matthew Johnson

دکتر حمید محقق شلمانی
پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hamid Mohaghegh Shalmani
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محسن نوروزی نیا

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohsen Norouzinia

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر مصطفی رضایی طاویرانی
دانشیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mostafa Rezaei Tavirani
Associate Professor School of Paramedical Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمد رستمی نژاد
استادیار پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Rostaminejad
Assistant professor Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر شبنم شاهرخ
دکتر شبنم شاهرخ
پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های گوارش و کبد بالغین
Shabnam Shahrokh
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر عباس یادگار
دکتر عباس یادگار
پژوهشکده معده و گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abbas Yadegar
Research Institue for Gastroenterology and liver Disease
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Amado Salvador Pena
Amado Salvador Pena

David Michael Al Dulaimi
David Michael Al Dulaimi

Justine Bold
Justine Bold
Senior Lecturer, University of Worcester, UK
محمدامین پورحسین قلی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohamadamin Pourhoseingholi
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
محسن واحدی
محسن واحدی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Mohsen Vahedi
Department of Biostatistics
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر سلیمان احمدی
استاد آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی
Soleiman Ahmady
Professor, Medical Education
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical education
Simon Atkinson
Simon Atkinson
Bristol University, TLHP Programme Director Lecturer in Medical Education University of Bristol, UK
کیوان خادجوی
کیوان خادجوی

Kayvan Khadjooi
Department of Stroke Medicine, Cambridge University Hospitals, Cambridge, United Kingdom.
نصرت الله نادری
نصرت الله نادری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nosratollah Naderi
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مجید ولی الله امیری
دکتر مجید ولی الله امیری

Majid Valiollahpour Amiri
Hospices Civils de Lyon, Croix-Rousse Hospital, Department of Hepatology, Lyon, France., France
دکتر سید موید علویان
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Seyed Moayed Alavian
Professor Research Center for Gastroenterology and Liver Disease
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر مسعود آل بویه
استادیار مرکز تحقیقات عفونی اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masoud Alebouyeh
Assistant Professor Pediatric Infectious Diseases Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی اصلانی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه باکتریولوژی
Mohammad Mehdi Aslani
Professor of Pasteur Institute of Iran Department of Bacteriology
Gabriel Becheanu
Gabriel Becheanu

Specialist: Pathology
Gabrio Bassotti
Gabrio Bassotti
Professor
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
Carlo Catassi
Carlo Catassi

Subhankar Chakraborty
Subhankar Chakraborty
Department of Internal Medicine University of Nebraska Medical Center Omaha. NE USA
Pekka Colin
Pekka Colin

Specialist: Gastroenterology and Alimentary
Mihai Danciu
Mihai Danciu

Specialist: Pathology
دکتر فرامرز درخشان
دکتر فرامرز درخشان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
Faramarz Derakhshan

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Liver Diseases
دکتر محمدجواد احسانی اردکانی
استاد مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Javad Ehsani Ardakani
professor Gastroenterology and Liver diseases Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر شاهین امامی
دکتر شاهین امامی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی بیوشیمی، داروسازی
Shahin Emami

Specialist: biochemistry, Pharm
Charles Gerson
Charles Gerson
Professor
Specialist: Gastroenterology
Mary Joan Gerson

دکتر علی حائری
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فارموکولوژی
Ali Haeri
Professor Faculty of Pharmacy
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
Sauid Ishaq
Sauid Ishaq

Steven H Itzkowitz
Steven H Itzkowitz

Eva Johansson
Professor
Brian Jones
Brian Jones

Specialist: Gastroenterology
Peter Karayiannis
Peter Karayiannis

دکتر علی کشاورزیان
دکتر علی کشاورزیان

Ali Keshavarzian

دکتر ایرج ملکی
مرکز تحقیقات روده و کبد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Iraj Maleki
Gut and Liver Research Center
Mazandaran University of Medical Sciences
Michael Marsh
Michael Marsh

دکتر امیرهوشنگ محمدعلیزاده
پژوهشکده گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amir Houshang Mohammad Alizadeh
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سید رضا محبی
پژوهشکده گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Seyed Reza Mohebbi
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مهدی منتظرحقیقی
دکتر مهدی منتظرحقیقی
مرکز تحقیقات دستگاه گوارش و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک
Mahdi Montazer Haghighi
Research Center for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
Luisa Mearin

Specialist: Paediatrics
Chris J Mulder
Chris J Mulder
J Mulder
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر کامران رستمی
دکتر کامران رستمی

Kamran Rostami
Department of Gastroenterology MidCentral District Health Board, Palmerston North Hospital, New Zealand
David B Sachar
David B Sachar

David Sanders
David Sanders

Mukadder Ayse Selimoglu
Mukadder Ayse Selimoglu

Specialist: Gastroenterology
دکتر افسانه شریفیان
دانشیار پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دستگاه گوارش و هپاتولوژی
Afsaneh Sharifian
Associate Professor Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
Vincenzo Villanacci
Vincenzo Villanacci

Cisca Wijmenga
Cisca Wijmenga

Specialist: Genetics
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر همایون زجاجی
دکتر همایون زجاجی
دانشیار پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Homayoun Zojaji
Associate Professor Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
ویراستار انگلیسی
Dennis Lim
Dennis Lim

مدیر اجرایی
دکتر حمید محقق شلمانی
پژوهشکده معده و بیماریهای کبدی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Hamid Mohaghegh Shalmani
Research Institute for Gastroenterology and Liver Diseases
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۸۹۱