درباره نشریه
ISSN:
2008-6253
eISSN:
2476-3306
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر اصغر منتظرالقائم
سردبیر:
دکتر علی اکبر کجباف
تلفن:
031-37933194
سایت اختصاصی:
jhr.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/21
مدیر مسئول
دکتر اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazerolghaem
Professor History Group
University of Isfahan
Specialist: History of Islam
سردبیر
دکتر علی اکبر کجباف
استاد
دانشگاه اصفهان
Ali Akbar Kajbaf
Professor
University of Isfahan
اعضای تحریریه
دکتر داوود اصفهانیان
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تاریخ
Davood Esfahaniyan
Professor
University of Tabriz
Specialist: history
دکتر اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor History Group
Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
دکتر سید اصغر محمودآبادی
استاد تمام تاریخ جهان اسلام و ایران باستان
موسسه آموزش عالی سپهر
رشته تخصصی: ایران باستان
Seyed Asghar Mahmoodabadi
Full Professor, Islamic world history
Sepehr Institute of Higher Education
Specialist: Iranian ancient history
دکتر مرتضی نورایی
استاد تاریخ، تاریخ، دانشکده ادبیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: تاریخ معاصر ایران
Morteza Nouraei
Professor, history, Department of literature
University of Isfahan
Specialist: Contemporary History of Iran
دکتر فریدون اللهیاری
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: Fereydon
Fereydon Allah Yari
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
Rezvan Alsayed
Professor University of Lobnan
Ebrahim Beyzoon
Professor University of Lobnan
Viliyem Flour
Researcher
علی تاجمیر ریاحی

دانشگاه اصفهان
Ali Tajmir Riyahi

University of Isfahan
دکتر مرتضی دهقان نژاد
استاد تاریخ
دانشگاه اصفهان
Morteza Dehghannejad
Professor
University of Isfahan
Specialist: history
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۹