درباره نشریه
ISSN:
2008-6253
eISSN:
2476-3306
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر اصغر منتظرالقائم
سردبیر:
دکتر علی اکبر کجباف
سردبیر:
دکتر مرتضی دهقان نژاد
کارشناس:
آرزو رحیم سلمانی
کارشناس:
علی تاجمیر ریاحی
تلفن:
031-37933194
سایت اختصاصی:
jhr.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/24
مدیر مسئول
اصغر منتظرالقائم
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ
Asghar Montazer Alghaem
Professor, History Group, University of Isfahan
Specialist: تاريخ
سردبیر
علی اکبر کجباف
استاد
Ali akbar Kajbaf
Professor, University of Isfahan
مرتضی دهقان نژاد
استاد تاریخ
Morteza Dehqan Nezhad
Professor, University of Isfahan
Specialist: history
کارشناس
آرزو رحیم سلمانی
Arezoo Rahimsalmani
University of Isfahan
علی تاجمیر ریاحی
Ali TajMir Riyahi
University of Isfahan
هیات تحریریه
داوود اصفهانیان
استاد
رشته تخصصی: تاریخ
Davood Esfahaniyan
Professor, University of Tabriz
Specialist: history
اللهیار خلعتبری
استاد گروه تاریخ
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ میانه و اسماعیلیان
Allah Yar Khalat Bari
Professor, History Group, Shahid Beheshti University
Specialist: history, The Middle Ages and the Ismailis
سیداصغر محمودآبادی
استاد
رشته تخصصی: تاریخ
Sayyed Asghar Mahmod Abadi
Professor, University of Isfahan
Specialist: history
مرتضی نورائی
استاد
رشته تخصصی: تاریخ
Morteza Nooraei
Professor, University of Isfahan
Specialist: history
فریدون اللهیاری
استاد
رشته تخصصی: Fereydon
Fereydon Allah Yari
Professor, University of Isfahan
Specialist: history
السید السید
استاد دانشگاه لبنان
Rezvan Alsayed
Professor, University of Lobnan,
ابراهیم بیضون
استاد گروه تاریخ دانشگاه لبنان
Ebrahim Beyzoon
Professor, University of Lobnan,
فلور فلور
محقق
Viliyem Flour
Researcher,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۷