درباره نشریه
ISSN:
2008-5486
eISSN:
2476-3268
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
سردبیر:
دکتر حسین آقاحسینی
مدیر اجرایی:
آرزو رحیم سلمانی
کارشناس:
میثم عودسوزان
تلفن:
031-37933194
دورنگار:
031-37933194
سایت اختصاصی:
rpll.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/13
مدیر مسئول
دکتر اسحاق طغیانی اسفرجانی
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Eshagh Toghiani Esfarjani

Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر حسین آقاحسینی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Hossein Agha Hosseini
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
سید علی اصغر میرباقری فرد

Sayyed Ali Asghar Mirbagherifard

دکتر سید مهدی نوریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Seyyed Mahdi Noorian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی تدین
استاد واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahdi Tadayoun
Professor Najafabad unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدحسین کرمی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Hosein Karami
Professor
University of Shirazu
دکتر حجابی قرلانغیچ

عبدالرحمن ناجی طوقماق

صفر عبدالله
صفر عبدالله

دکتر علیرضا حاجیان نژاد
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Hajian Nejad
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مهدی نیک منش
دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات
دانشگاه الزهرا
Mahdi Nik Manesh
Associate Professor, Persian language and literature
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر رحمان مشتاق مهر
استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Rahman Moshtagh Mehr
Full Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
آرزو رحیم سلمانی

دانشگاه اصفهان
Arezoo Rahimsalmani

University of Isfahan
کارشناس
میثم عودسوزان

دانشگاه اصفهان
Meysam Oudsouzan

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۲