درباره نشریه
ISSN:
2322-3057
eISSN:
2538-5984
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر مریم لاریجانی
سردبیر:
دکتر سیدمحمد شبیری
مدیرداخلی:
دکتر مهدیه رضایی
صفحه آرا:
احمد آقایی
سایت اختصاصی:
ee.journals.pnu.ac.ir
تلفن:
021-88806784
دورنگار:
021-88806784
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06
مدیر مسئول
دکتر مریم لاریجانی
استادیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش محیط زیست
Maryam Larijani
Assistant Professor, Payame Noor University
Specialist: Environmental Education
ویراستارفارسی
سیما عباسی
استادیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Sima Abbasi
Assistant Professor, Payame Noor University
Specialist: Persian the literature
ویراستار انگلیسی
علی رحمانی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Ali Rahmani
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
دکتر سیدمحمد شبیری
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش محیط زیست
Seyed Mohammad Shobeiri
Professor, Payame Noor University
Specialist: Environmental Education
هیات تحریریه
دکتر بابک امیدوار
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عمران - محیط زیست
Babak Omidvari
Associate Professor, Faculty of Environment, University of Tehran
Specialist: Civil - Environment
دکتر غلام عباس اکبری
دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, Abou Riyadh Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, Agriculture and Plant Breedin
دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
استاد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زیست شناسی، سیتو ژنیتیک
Gholam Reza Bakhshi Khaniki
Professor, Department of Agricultural Biotechnology, Payame Noor University
Specialist: biology, Cytogenetics
دکتر کورس خوشبخت
دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: کشاورزی اکولوژیک و تنوع زیستی
Korous Khoshbakht
Associate Professor, Environmental Research Center, Shahid Beheshti University
Specialist: Ecological agriculture and biodiversity
دکتر محمدرضا سرمدی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Sarmadi
Professor, Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology, Philosophy of Education
دکتر سیدمحمد شبیری
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش محیط زیست
Seyed Mohammad Shobeiri
Professor, Payame Noor University
Specialist: Environmental Education
دکتر اسماعیل صالحی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی شهری و محلی
Esmail Salehi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Urban and local planning
دکتر علی محمد خورشیددوست
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: جغرافیای محیطی
Ali Mohammad khorshiddoost
Professor, University of Tabriz
Specialist: Environmental Geography
دکتر مصطفی طالشی
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی
Mostafa Taleshi
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Geography Rural Planning
دکتر احمد علیپور
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Ahmad Alipour
Professor, Payame Noor University
Specialist: health Psychology
دکتر محمد یزدی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژئوشیمی معدنی و زیست محیطی
Mohammad Yazdi
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Mineral and environmental geochemistry
صفحه آرا
احمد آقایی
رشته تخصصی: کارشناسی
Ahmad Aghaei
مدیرداخلی
دکتر مهدیه رضایی
استادیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش محیط زیست
Mahdieh Rezaei
Assistant Professor, Payame Noor University
Specialist: Environmental Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱