درباره نشریه
ISSN:
2423-673X
eISSN:
2423-6721
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر ناصر سلطانی
سردبیر:
دکتر رضا ضرغامی
تلفن:
021-88956097
دورنگار:
021-88956097
سایت اختصاصی:
www.jchpe.ir
نشانی:
تهران، خیابان طالقانی، ساختمان 111، طبقه 4، واحد 7
صندوق پستی:
4563-11155
اشتراک:
پست الکترونیک:
jchpeonline@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/27
مدیر مسئول
دکتر ناصر سلطانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Naser Soltani
Professor School of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر رضا ضرغامی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
Reza Zarghami
Professor School of Chemical Engineering
University of Tehran
اعضای تحریریه
Mohd Azlan Bin Hussain
Professor Chemical Engineering
مجتبی شریعتی نیاسر

Mojtaba Shariaty Niassar

دکتر شهره فاطمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Shohreh Fatemi
Professor School of Chemical Engineering
University of Tehran
Specialist: Chemical Engineering
دکتر غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor University of Illinois at Chicago, USA
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
دکتر یدالله مرتضوی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Yadollah Mortazavi
Professor School of Chemical Engineering
University of Tehran
Specialist: Chemical Engineering
دکتر نوید مستوفی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Navid Mostofi
Professor School of Chemical Engineering
University of Tehran
Specialist: chemical engineering
دکتر محمدحسن پنجه شاهی
استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Hassan Panjeshahi
Full Professor, School of Chemical Engineering
دانشگاه تهران
Specialist: chemical engineering
دکتر محمودرضا پیشوایی
استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر رهبر رحیمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Rahbar Rahimi
Professor Faculty of Chemical Engineering
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: chemical engineering
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor Department of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
Mohd Azlan Bin Hussain
Professor Chemical Engineering
Kumar Nandakumar
Professor
Specialist: Chemical Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۷