درباره نشریه
ISSN:
2008-7306
eISSN:
2423-5856
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسن کریم پور
سردبیر:
دکتر محمدحسن کریم پور
مدیر اجرایی:
دکتر آزاده ملک زاده شفارودی
ویراستار انگلیسی:
دکتر علی پیروی
کارشناس اجرایی:
سارا حبیبی
تلفن:
051-38804050
سایت اختصاصی:
econg.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران، دفتر مجله زمین شناسی اقتصادی، ، کدپستی: 9177948974
دورنگار:
051-38807352
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/26
مدیر مسئول
دکتر محمدحسن کریم پور
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hasan Karimpour
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
سردبیر
دکتر محمدحسن کریم پور
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Hasan Karimpour
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
Charles Stern
Professor Department of Geological, University of Colorado, Boulder, CO, USA
Specialist: Geophysical Sciences
دکتر محمدحسین آدابی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
Mohammad Hosein Adabi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sedimentology and sedimentary lithology
دکتر ابراهیم راستاد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی
Ebrahim Rastad
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Geology
دکتر غلامرضا لشکری پور
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Gholam Reza Lashkaripur
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geological engineering
دکتر عباس مرادیان
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: سنگ شناسی- زمین شیمی
Abbas Moradian
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Lithology - Land Chemistry
دکتر سید رضا موسوی حرمی
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Seyed Reza Moosavi Harami
Professor Department of Geology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sedimentology
دکتر سید احمد مظاهری
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زمین شناسی
Seyed Ahmad Mazaheri
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Geology
دکتر مجید قادری
استاد زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی، ژئوشیمی
Majid Ghaderi
Professor, Economic Geology
Tarbiat Modares University
Specialist: Economic Geology, Geochemistry
ویراستار انگلیسی
دکتر علی پیروی
استاد [email protected]
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سیستم های قدرت - قابلیت اطمینان سیستم ها - شبکه های هوشمند - مدارها و سیستم های الکترونیکی
Ali Peyrovi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Power Systems- Systems Reliability - Smart Grid - Electronic Circuits and Systems
مدیر اجرایی
دکتر آزاده ملک زاده شفارودی

دانشگاه فردوسی مشهد
Azadeh Malekzadeh Shafaroudi

Ferdowsi University of Mashhad
کارشناس اجرایی
سارا حبیبی

دانشگاه فردوسی مشهد
Sara Habibi

Ferdowsi University of Mashhad
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۱