درباره نشریه
ISSN:
2423-5407
eISSN:
2423-5415
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
مدیر مسئول:
دکتر علی اسحاقی
سردبیر:
دکتر رسول مدنی
مدیر اجرایی:
دکتر نوید داداشپور دواچی
مدیرداخلی:
دکتر محی الدین نیرومند
کارشناس:
حمیدرضا سلاماتی
تلفن:
026-34509772
دورنگار:
026-34509772
سایت اختصاصی:
vj.areo.ir
نشانی:
کرج، حصارک، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دفتر نشریه
تلفن همراه:
09121430633
صندوق پستی:
111-19835
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/22

این نشریه تا آخر سال 87 با نام پژوهش و سازندگی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر علی اسحاقی
تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: فیزیکوشیمی
Ali Eshaghi
Head of Razi Vaccine & Serum Research Institute (RVSRI),
Specialist: Physico-chemistry
سردبیر
دکتر رسول مدنی
استاد بیوشیمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: بیوشیمی کاربردی
Rasoul Madani
Professor, Biochemistry & Proteomics Department,
Specialist: Applied Biochemistry & Immunochemistry
هیات تحریریه
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انگل شناسی دامپزشکی، انگل شناسی پزشکی
Abdul Hossein Dalimi Asl
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Veterinary Parasitology, Medical Parasitology
دکتر محمدجواد قراگوزلو
دکتر محمدجواد قراگوزلو
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی
Mohammad Javad Ghara Gozlou
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Pathology
دکتر فرامرز قراگوزلو
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مامائی دامپزشکی
Faramarz Gharagozlou
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Obstetrics
دکتر محمود معصومیان
دانشیار موسسه تحقیقات شیلات
رشته تخصصی: علوم شیلاتی
Mahmoud Masoumian
Associate Professor, , Fisheries Research Institute,
Specialist: Fisheries Science
دکتر ودود رضویلر
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی
Vadood Razavi Lar
Professor, University of Tehran
Specialist: Food Hygiene
دکتر مهدی وصفی مرندی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری های طیور
Mehdi Vasfi Marandi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Poultry Diseases
مدیر اجرایی
دکتر نوید داداشپور دواچی
استادیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: بیولوژی تولید مثل دامی
Navid Dadashpour Davachi
Assistant Professor, Razi Vaccine and Serum Research Institute,
Specialist: Animal Reproductive Biology
مدیرداخلی
دکتر محی الدین نیرومند
هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: دامپزشکی
Mohieddin Niroumand
Razi Vaccine & Serum Research Institute (RVSRI),
Specialist: Veterinary
کارشناس
حمیدرضا سلاماتی
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
رشته تخصصی: فیزیولوژی دامی
Hamid Reza Salamati
Razi Vaccine & Serum Research Institute (RVSRI),
Specialist: Animal physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۳