درباره نشریه
ISSN:
2008-8116
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
سردبیر:
دکتر محمدعلی شمالی
جانشین سردبیر:
حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
مدیر اجرایی:
دکتر رضا صفری
صفحه آرا:
دکتر رضا صفری
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
www.marefateadyan.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره کل نشریات تخصصی
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113473
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/18
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
سردبیر
دکتر محمدعلی شمالی
دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، دین شناسی
Mohammad Ali Shomali
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Ethics
جانشین سردبیر
حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
اعضای تحریریه
دکتر سوسن آل رسول
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، علوم قرآن
Sousan Alerasoul
Professor
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism
دکتر علی ارشد ریاحی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: الهیات- فلسفه و کلام اسلامی
Ali Arshad Riahi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Theology - Islamic Philosophy and Theology
حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
دکتر محمدعلی شمالی
دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، دین شناسی
Mohammad Ali Shomali
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Ethics
دکتر ابوالفضل محمودی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Abolfazl Mahmoudi
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
حجت الاسلام دکتر علی مصباح
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه دین
Ali Mesbah
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
دکتر رضا صفری

Reza Safari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۱