درباره نشریه
ISSN:
2008-8116
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
سردبیر:
دکتر احمدحسین شریفی
جانشین سردبیر:
دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
مدیر اجرایی:
دکتر رضا صفری
صفحه آرا:
دکتر رضا صفری
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
www.marefateadyan.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره کل نشریات تخصصی
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113473
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/05
مدیر مسئول
دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: اخلاق، فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی، ادیان، فلسفه دین
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
Specialist: Ethics, philosophy of ethics, applied ethics, religions, philosophy of religion
سردبیر
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
جانشین سردبیر
دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: اخلاق، فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی، ادیان، فلسفه دین
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
Specialist: Ethics, philosophy of ethics, applied ethics, religions, philosophy of religion
اعضای تحریریه
دکتر سوسن آل رسول
استاد تمام علوم قرآن و عرفان اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، علوم قرآن
Sousan Alerasoul
Full Professor, Quranic studies and Islamic mysticism
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism
دکتر علی ارشد ریاحی
استاد تمام الهیات - فلسفه و کلام
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: الهیات- فلسفه و کلام اسلامی
Ali Arshad Riahi
Full Professor, Theology - philosophy and theology
University of Isfahan
Specialist: Theology - Islamic Philosophy and Theology
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
دکتر محمدعلی شمالی
دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، دین شناسی
Mohammad Ali Shomali
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Ethics
دکتر ابوالفضل محمودی
استاد تمام الهیات،ادیان وعرفان تطبیقی،دانشکده حقوق والهیات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Abolfazl Mahmoudi
Full Professor, theology,religions
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Religions and mysticism
دکتر علی مصباح
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه دین
Ali Mesbah
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانشیار
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: اخلاق، فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی، ادیان، فلسفه دین
Seyyed Akbar Hoseini Ghale Bahman
Associate Professor
Specialist: Ethics, philosophy of ethics, applied ethics, religions, philosophy of religion
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
دکتر رضا صفری

Reza Safari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۵