درباره نشریه
ISSN:
2042-2322
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد توکلی
سردبیر:
دکتر پرویز داوودی
مدیر اجرایی:
دکتر امیرحسین نیک پور
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32934483
سایت اختصاصی:
marefateeqtesadi.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره، طبقه چهارم
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113476
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/12
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد توکلی

Mohammad Javad Tavakoli

سردبیر
دکتر پرویز داوودی
استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Parviz Davoodi
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر حمید ابریشمی
استاد دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران
Hamid Abrishami
Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Economy, Econometrics, Iranian Economy
دکتر پرویز داوودی
استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: اقتصاد
Parviz Davoodi
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Economy
دکتر مسعود درخشان
استاد دانشکده اقتصاد،
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی، اقتصاد ریاضی و بهینه سازی
Masoud Derakhshan
Professor Faculty of Economics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economy
دکتر فرهاد رهبر
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد خرد، اقتصاد کشاورزی
Farhad Rahbar
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Microeconomics, Agricultural Economics
دکتر حسن سبحانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، متدولوژی و فلسفه اقتصاد - اقتصاد اسلامی - توسعه اقتصادی و نظامهای اقتصادی
Hasan Sobhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Economy
دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Gholam Reza Mesbahi Moghaddam
Professor
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر الیاس نادران
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصاد ایران، اقتصاد بخش عمومی
Elyas Naderan
Associate Professor Faculty of Economics
University of Tehran
Specialist: Public sector economics, Iranian economy
دکتر حسن آقانظری شاهرودی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مبانی حقوق اسلامی، اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی
Hasan Aghanazari Shahroudi
Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: The Basics of Islamic Law, Islamic ijtihad - Islamic economics
دکتر سید محمدکاظم رجایی

رشته تخصصی: اقتصاد
Seyed Mohammad Kazem Rajaei

Specialist: Economy
دکتر محمدجمال خلیلیان
دانشیار
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Jamal Khalilian
Associate Professor
Specialist: Economy
مدیر اجرایی
دکتر امیرحسین نیک پور
دکتر امیرحسین نیک پور

Amir Hosein Nikpour

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۴