درباره نشریه
ISSN:
2008-1251
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن روانشناسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر رضا زمانی
سردبیر:
دکتر حسین شکرکن
مدیرداخلی:
کوثر سیمیاریان
تلفن:
021-81032214
دورنگار:
021-81032214
سایت اختصاصی:
www.ijpb.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای آبان شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 209، انجمن روانشناسی ایران، نشریه بین المللی روانشناسی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/29
مدیر مسئول
دکتر رضا زمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Zamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
سردبیر
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
اعضای تحریریه
دکتر شیوا دولت آبادی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Shiva Dolatabadi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر پروین کدیور
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Parvin Kadivar
Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Psychology
دکتر مرتضی امیدیان
دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
Morteza Omidian
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor Department Of Psychology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر بیژن گیلانی

دانشگاه تهران
Bijan Guilani

University of Tehran
دکتر کیانوش هاشمیان
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: روانشناسی
Kianoosh Hashemiyan
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Psychology
دکتر شهریار شهیدی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی
Shahriar Shahidi
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر لادن فتی
دکتر لادن فتی

دکتر مهرناز شهرآرای
استاد
دانشگاه خوارزمی
Mehr Naz Shahraray
Professor
Kharazmi University
دکتر منیژه شهنی ییلاق
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Manijeh Shehni Yaylagh
Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Psychology
دکتر رضا زمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Reza Zamani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر حسین شکرکن
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی صنعتی و سازمانی
Hosein Shokrkon
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Industrial and Organizational Psychology
مدیرداخلی
کوثر سیمیاریان
کوثر سیمیاریان

Kowsar Simiarian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۸