درباره نشریه
ISSN:
2008-7861
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه در سال 2012 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مدیر مسئول:
محمدحسن شیرزادی
سردبیر:
دکتر حسین حیدری شریف آباد
تاریخ به‌روزآوری: 1394/12/02
مدیر مسئول
محمدحسن شیرزادی
محمدحسن شیرزادی

سردبیر
دکتر حسین حیدری شریف آباد
استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hossein Heidari Sharifabad
Plant Physiology Professor of Seed and Seed Certification Research Institute... science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Crop Physiology
اعضای تحریریه
دکتر حسین حیدری شریف آباد
استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hossein Heidari Sharifabad
Plant Physiology Professor of Seed and Seed Certification Research Institute... science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Crop Physiology
دکتر قربان نورمحمدی
دکتر قربان نورمحمدی
استاد واحدعلوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زراعت
دکتر عنایت الله تفضلی بندری
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم باغبانی- فیزیولوژی درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری
Enayatollah Tafazoli Bandari
Professor
University of Shirazu
Specialist: Horticultural Sciences - Physiology of Tropical and Subtropical Trees
دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute
Specialist: اصلاح نباتات
دکتر حمید مدنی
دانشیار زراعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Madani
Associate Professor, Agriculture
Arak Branch, Islamic Azad University
Specialist: Crop physiology
دکتر اباذر رجبی
دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات و زراعت، ژنتیک
Abazar Rajabi
Associate Professor of Sugar Beet Seed Breeding Research Institute
Specialist: Plant Breeding and Agriculture, Genetics
محمدحسن شیرزادی
محمدحسن شیرزادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۸۰