درباره نشریه
ISSN:
2008-6164
eISSN:
2008-6172
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر سید فرزاد جلالی
سردبیر:
دکتر علی شبستانی منفرد
مدیر اجرایی:
دکتر علی بیژنی
مدیرداخلی:
دکتر ژیلا مسرور
تلفن:
011-32207924
دورنگار:
011-32207924
سایت اختصاصی:
caspjim.com
نشانی:
بابل، میدان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/25
مدیر مسئول
دکتر سید فرزاد جلالی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: قلب و عروق
Seyyed Farzad Jalali
Professor
Babol University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علی شبستانی منفرد
استاد گروه بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Shabestani Monfared
Professor Department of Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
اعضای تحریریه
دکتر علیجان احمدی آهنگر
گروه مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Alijan Ahmadi Ahangar
Department of Neurology
Babol University of Medical Sciences
دکتر منصور بابایی
گروه روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mansour Babaei
Department of Rheumatology
Babol University of Medical Sciences
دکتر مصطفی جوانیان
گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mostafa Javanian
Department of Infectious Diseases
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی جباری
استادیار Anesthesiology and critical care Medicine
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: بیهوشی و مراقبتهای ویژه (بیهوشی قلب)
Ali Jabbari
Assistant Professor, Anesthesiology and critical care medicine
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology and critical care medicine
مینو هاشمی

Minoo Hashemi

دکتر رضا قدیمی
دانشجوی دکتری دانشکده پزشکی
Nagoya city University
رشته تخصصی: تغذیه بالینی، رژیم درمانی، چاقی
Reza Ghadimi
Phd Student, Graduated school of Medical Sciences
Nagoya city University
Specialist: Clinical Nutrition, Diet therapy, Obesity
دکتر کریم الله حاجیان
استاد گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Karimollah Hajian
Professor Department of Social Medicine and Health
Babol University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor Infectious and tropical diseases
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor Pediatric Surgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
دکتر بهزاد حیدری
استاد بیماریهای داخلی گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: متخصص بیماریهای داخلی
Behzad Heidari
Professor Domestic group
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Internist
دکتر محمد پژوهی
دکتر محمد پژوهی
استاد گروه غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Pajouhi
Professor Department of Endocrinology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر امرالله مصطفی زاده
دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Amrollah Mostafa Zadeh
Associate Professor Department of Microbiology and Immunology
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی شبستانی منفرد
استاد گروه بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Shabestani Monfared
Professor Department of Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah Zahedpasha
Professor Department of Pediatrics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر فرزاد جلالی
استاد گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Farzad Jalali
Professor Department of Cardiology
Babol University of Medical Sciences
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
رییس بخش گوارش بیمارستان امام خمینی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani

Specialist: Gastroenterology
George F.Araj
George F.Araj
American University of Beirut Medical Center, Beirut, Lebanon
دکتر هوشنگ مدانلو

Hooshang D.Modanlou
University of California, Irvine Medical Center, California, USA
Nanette C.Schloot
Nanette C.Schloot
Heinrich-Heine University, Düsseldorf, Germany
Henk L.Smits
Henk L.Smits
Royal Tropical Institute, Amsterdam, Netherlands
Joh Takashi
Joh Takashi
Nagaoya City University, Nagoya, Japan
Shinkan Tokudome
Shinkan Tokudome
National Institute of Health and Nutrition, Tokyo, Japan
مدیر اجرایی
دکتر علی بیژنی
استادیار پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ali Bijani
Assistant Professor, Health Research Institute
Babol University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر ژیلا مسرور

Jila Masrour

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۸