درباره نشریه
ISSN:
2008-6164
eISSN:
2008-6172
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
سیدمظفر ربیعی
سردبیر:
دکتر علی شبستانی منفرد
مدیر اجرایی:
دکتر علی بیژنی
مدیرداخلی:
دکتر ژیلا مسرور
تلفن:
011-32207924
دورنگار:
011-32207924
سایت اختصاصی:
www.caspjim.com
نشانی:
بابل، میدان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/27
مدیر مسئول
سیدمظفر ربیعی
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Mozafar Rabiee
Department of Anesthesiology, Babol University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
Evangeline Foronda
Evangeline Foronda
سردبیر
علی شبستانی منفرد
گروه بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ali Shabestani Monfared
Department of Biophysics, Babol University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر علیجان احمدی آهنگر
علیجان احمدی آهنگر
گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل
Alijan Ahmadi Ahangar
Department of Neurology, Babol University of Medical Sciences
دکتر منصور بابایی
منصور بابایی
گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mansour Babaei
Department of Rheumatology, Babol University of Medical Sciences
دکتر مصطفی جوانیان
مصطفی جوانیان
گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mostafa Javanian
Department of Infectious Diseases, Babol University of Medical Sciences
دکتر علی جباری
علی جباری
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Ali Jabbari
Department of Anesthesiology, Golestan University of Medical Sciences
مینو هاشمی
مینو هاشمی
Minoo Hashemi
رضا قدیمی
گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Reza Ghadimi
Department of Social Medicine, Babol University of Medical Sciences
کریم الله حاجیان
استاد گروه پزشکی اجتماعی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل
Karimollah Hajian
Professor, Department of Social Medicine and Health, Babol University of Medical Sciences
محمدرضا حسنجانی روشن
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Mohammad Reza Hasanjani Roshan
Professor, Infectious and tropical diseases, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor, Pediatric Surgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
بهزاد حیدری
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Behzad Heydari
Professor, Domestic group, Babol University of Medical Sciences
دکتر محمد پژوهی
محمد پژوهی
استاد گروه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Pajouhi
Professor, Department of Endocrinology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadam Nia
Professor, Department of Pharmacology and Physiology, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
امرالله مصطفی زاده
دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل
Amrollah Mostafa Zadeh
Associate Professor, Department of Microbiology and Immunology, Babol University of Medical Sciences
علی شبستانی منفرد
گروه بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ali Shabestani Monfared
Department of Biophysics, Babol University of Medical Sciences
یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah ZahedPasha
Professor, Department of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
فرزاد جلالی
استاد گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بابل
Seyed Farzad Jalali
Professor, Department of Cardiology, Babol University of Medical Sciences
دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
ناصر ابراهیمی دریانی
استاد گروه گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دستگاه گوارش
Nasser Ebrahimi Daryani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
George F.Araj
George F.Araj
American University of Beirut Medical Center, Beirut, Lebanon,
دکتر هوشنگ مدانلو
هوشنگ مدانلو
Hooshang D.Modanlou
University of California, Irvine Medical Center, California, USA,
Nanette C.Schloot
Nanette C.Schloot
Heinrich-Heine University, Düsseldorf, Germany,
Henk L.Smits
Henk L.Smits
Royal Tropical Institute, Amsterdam, Netherlands,
Joh Takashi
Joh Takashi
Nagaoya City University, Nagoya, Japan,
Shinkan Tokudome
Shinkan Tokudome
National Institute of Health and Nutrition, Tokyo, Japan,
مدیر اجرایی
علی بیژنی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ali Bijani
Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center,, Babol University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر ژیلا مسرور
ژیلا مسرور
Jila Masrour
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۵