درباره نشریه
ISSN:
1735-7624
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر وحید زمان زاده
سردبیر:
دکتر منیژه سیاح ملی
مدیر اجرایی:
دکتر مهناز شهنازی
ویراستار فارسی:
آزاد رحمانی
ویراستار انگلیسی:
نسرین کوچه مشکیان
نشانی:
تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، روبروی بنیاد شهید، دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
صندوق پستی:
347-51745
تاریخ به‌روزآوری: 1389/03/29
مدیر مسئول
دکتر وحید زمان زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری و مامایی
Vahid Zamanzadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
سردبیر
دکتر منیژه سیاح ملی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Manizheh Sayyah Melli
Professor Medicine Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حسین ابراهیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hossein Ebrahimi
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر منیژه سیاح ملی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Manizheh Sayyah Melli
Professor Medicine Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر وحید زمان زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری و مامایی
Vahid Zamanzadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر مهستی علیزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، پزشکی عمومی
Mahasti Alizadeh
Professor Faculty of Medicine
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community Medicine
دکتر کاظم غفارزاده سخا
دکتر کاظم غفارزاده سخا

دکتر اسکندر فتحی آذر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش و پرورش و روانشناسی، علوم تربیتی- آموزش علوم
Eskandar Fathiazar
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Education and Psychology, Educational Sciences - Science Education
دکتر سلطانعلی محبوب
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: تغذیه
Soltan Ali Mahboob
Professor School of Health and Nutrition
University of Tabriz
Specialist: Nutrition
دکتر سکینه محمدعلیزاده چرندابی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر رضاقلی وحیدی
دکتر رضاقلی وحیدی
دانشیار
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Reza هholi Vahidi
Associate Professor
Specialist: Health Care Management
دکتر سوسن ولی زاده
استاد پرستاری، کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Nursing Education
Sousan Valizadeh
Professor, Pediatric Nursing Department
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Phd
دکتر لیلا ولی زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری کودکان
leila Valizadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nursing
ویراستار فارسی
آزاد رحمانی
آزاد رحمانی

ویراستار انگلیسی
نسرین کوچه مشکیان
نسرین کوچه مشکیان

مدیر اجرایی
دکتر مهناز شهنازی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mahnaz Shahnazi
Assistant Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۰