درباره نشریه
ISSN:
2645-386X
eISSN:
2645-3878
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر حجت الله صادقی
سردبیر:
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
مدیرداخلی:
دکتر امیررضا کنجکاو منفرد
ویراستار فارسی:
مهران بادین دهش
کارشناس:
الهام اردکانی
تلفن:
035-31233203
دورنگار:
035-31233203
سایت اختصاصی:
bar.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیسه اصلی، سایت اصلی دانشگاه، ساختمان استقلال، دانشکده مدیریت
صندوق پستی:
741-89195
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/05
مدیر مسئول
دکتر حجت الله صادقی
استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hojatollah Sadeqi
Assistant Professor Faculty of Economics, Management and Accounting
University of Yazd
Specialist: Business Management
سردبیر
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
اعضای تحریریه
سید محمد طباطبایی نسب
دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Seyed Mohammad Tabatabai Nasab
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Business Administration
دکتر داوود فیض
استاد مدیریت، گرایش سیاستگذاری بخش عمومی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Davood Feiz
Associate Professor
Semnan University
Specialist: Business Administration
دکتر علی مروتی شریف آبادی
دانشیار بخش مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت- تحقیق در عملیا
Ali Morovati Sharifabadi
Associate Professor, Industrial Management, Economics, Management and accounting
University of Yazd
Specialist: Management- Operations Research
دکتر سید حبیب الله میرغفوری
دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Seyed Habibollah Mirghafoori
Associate Professor Faculty of Economics, Management and Accounting
University of Yazd
Specialist: Industrial Management
دکتر محمدتقی امینی

Mohammad Taghi Amini

دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی
Tahmours Hasangholipour
Professor
University of Tehran
Specialist: Marketing Management
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر سعید اردکانی
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: حسابداری
Saeid Saeida Ardekani
College of Humanities and Social Sciences, Faculty of Economics
University of Yazd
Specialist: Accounting
دکتر حسنعلی سینایی
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، گروه مدیریت
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حسابداری، مدیریت مالی
Hasan Ali Sinaee
Associate Professor Department of Economics and Social Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Accounting, financial Management
دکتر حسین وظیفه دوست
استاد واحد علوم و تحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی
Hosein Vazifehdost
Professor Tehran Science and Research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, Business Management
دکتر پرویز طالب

دکتر مهد نظری بن اسماعیل

ویراستار فارسی
مهران بادین دهش
دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، مدیریت سیستم ها
Mehran Badin Dahesh
Phd Student, Systems Management
Shahid Beheshti University
Specialist: Public Administration, Systems Management
مدیرداخلی
دکتر امیررضا کنجکاو منفرد
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
دانشگاه یزد
Amirreza Konjkav Monfared
Management and Accounting Department - Business Management
University of Yazd
Specialist: Economic
کارشناس
الهام اردکانی

Elham Ardakani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۱