درباره نشریه
ISSN:
2645-386X
eISSN:
2645-3878
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه یزد (معاونت پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر حجت الله صادقی
مدیر مسئول:
دکتر سعید اردکانی
سردبیر:
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
مدیر اجرایی:
الهام اردکانی
تلفن:
035-31233203
دورنگار:
035-31233203
سایت اختصاصی:
bar.yazd.ac.ir
نشانی:
یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیسه اصلی، سایت اصلی دانشگاه، ساختمان استقلال، دانشکده مدیریت
صندوق پستی:
741-89195
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/31
مدیر مسئول
دکتر حجت الله صادقی
حجت الله صادقی
استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Hojatollah Sadeqi
Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, University of Yazd
Specialist: Business Management
دکتر سعید اردکانی
سعید اردکانی
سردبیر
محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Commerce Management, Sharif University of Technology
Specialist: Business Management
هیات تحریریه
سیدمحمد اعرابی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Seyyed Mohammad Arabi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
لعیا الفت
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
محمدصالح اولیا
استاد دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مهندسی صنایع، مهندسی کیفیت
Mohammad Saleh Owlia
Professor, University of Yazd
Specialist: industrial engineering, Engineering, Quality Engineering
علی صنایعی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Ali Sanayei
Professor, University of Isfahan
Specialist: Business Management
اکبر عالم تبریز
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Akbar Alam Tabriz
Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
داریوش فرید
دانشیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Darush Farid
Associate Professor, University of Yazd
Specialist: Business Management
علی اصغر مشبکی اصفهانی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی، رفتار و استراتژی
Ali Asghar Moshabaki Esafahani
Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management, Behavior and strategy
محمدرضا مهرگان
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Mohammad Reza Mehregan
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Industrial Management
ویراستارفارسی
سیدمحمود الهام بخش
استادیار دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Seyyed Mahmood Elham Bakhsh
Assistant Professor, University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدجواد رضایی
محمدجواد رضایی
مدیر اجرایی
الهام اردکانی
دانشگاه یزد
Elham Ardakani
University of Yazd
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۱