درباره نشریه
ISSN:
2008-8582
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
مدیر مسئول:
دکتر حمید پارسانیا
سردبیر:
سید حسین شرف الدین
مدیر اجرایی:
سجاد سلگی
مسئول اشتراک:
مهدی دهقان
دورنگار:
025-32113483
سایت اختصاصی:
marefatefarhangi.nashriyat.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره کل نشریات تخصصی دفتر نشریه
سامانه پیام کوتاه:
10002532113473
صندوق پستی:
186-37165
اشتراک:
تلفن:
025-32113480
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/19
مدیر مسئول
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
سردبیر
سید حسین شرف الدین
مدرس و محقق
Sayyed Hossain Sharafoddin

اعضای تحریریه
دکتر نصرالله آقاجانی
استادیار گروه اجتماعی/دانشگاه باقرالعلوم (ع)
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Nasrullah Aqajani
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: social Sciences
دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمود رجبی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mahmud Rajabi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Sociology
سید حسین شرف الدین
مدرس و محقق
Sayyed Hossain Sharafoddin

دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر اکبر میرسپاه
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، جامعه شناسی فقه و اصول
Akbar Mirsepah
Associate Professor
Specialist: Philosophy and theology, Sociology of Jurisprudence and Principles
دکتر شمس الله مریجی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فقه و اصول، اندیشه اجتماعی معاصر مسلمین، علوم اجتماعی
Shamsollah Mariji
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Public policy making
مدیر اجرایی
سجاد سلگی

Sajjad Solgi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۸