درباره نشریه
ISSN:
2008-8744
eISSN:
2228-7612
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر محمود واعظی
سردبیر:
دکتر محمدرضا رضوان طلب
تلفن:
021-42762000
دورنگار:
021-42762000
سایت اختصاصی:
jjfil.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید مفتح، تقاطع خیابان شهید استاد مطهری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ، کدپستی: 1576613111
صندوق پستی:
4411-15766
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/13
مدیر مسئول
دکتر محمود واعظی
رییس مرکز مطالعات عالی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
Mahmood Vaezi
Department of Quran & Hadith
University of Tehran
سردبیر
دکتر محمدرضا رضوان طلب
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
Mohammad Reza Rezvantalab
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر غفور خویینی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
Ghafour Khoeini
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر سید ابوالقاسم نقیبی
دانشیار
دانشگاه شهید مطهری
رشته تخصصی: فقه و حقوق خصوصی
Seyyed Abolghasem Naghibi
Associate Professor
Specialist: Fiqh and Private Law
دکتر جلیل امیدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرمشناسی
Jalil Omidi
Professor
University of Tehran
Specialist: Associate Professor
علیرضا هدایی
استاد دانشگاه تهران
Alireza Hodaee

دکتر محمدرضا رضوان طلب
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
Mohammad Reza Rezvantalab
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
دکتر حمید مسجدسرایی
استادیار استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Hamid Masjedsaraie
Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Human Sciences, Semnan University
Semnan University
Specialist: jurisprudence and Islamic Law
دکتر سعید نظری توکلی
استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول فقه، فلسفه اسلامی
Saeid Nazari Tavakkoli
Full Professor, University of Tehran
University of Tehran
دکتر سید محمد حسینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Seyyed Mohammad Hoseini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حسین صابری
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Hosein Saberi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر حسین ناصری مقدم
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Hossein Naseri Moghaddam
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر محمدعادل ضیایی
دانشیار فقه شافعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: موضوعات میان رشته ای فقه پزشکی و اقتصادی، فقه و اصول مقارن ، فقه و اصول اهل سنت
Mohammad Adel Ziaey
Associate Professor, shafii jurisprudence
University of Tehran
دکتر محمدتقی فخلعی
استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فقه ومبانی حقوق اسلامی
Mohammad Taghi Fakhlaei
Professor, jurisprudence
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Islamic Law and Philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۷