درباره نشریه
ISSN:
2008-5249
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدهادی ایمانیه
سردبیر:
دکتر رضا ملک زاده
معاون سردبیر:
دکتر مهدی صابری فیروزی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدمهدی میرناصری
مسئول اشتراک:
سمیرا مظلوم
تلفن:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
دورنگار:
021-88335063
021-88335062
021-88335061
سایت اختصاصی:
www.mejdd.org
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، کوچه شهریور، پلاک 13، واحد 1
صندوق پستی:
163-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/28
مدیر مسئول
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
سردبیر
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
معاون سردبیر
دکتر مهدی صابری فیروزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روانپزشک پزشکی قانونی
Mehdi Saberi Firoozi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Forensic Psychiatrist
اعضای تحریریه
دکتر بیژن اقتصاد
استاد
رشته تخصصی: عمل جراحی، کبد
Bijan Eghtesad
Professor
Specialist: Surgery, Hepatobiliary
Helen S.L Chan

Specialist: Hematology/Oncology
دکتر ایرج سبحانی
استاد
رشته تخصصی: معده و گوارش
Iradj Sobhani
Professor
Specialist: Gastroenterology and GI Oncology
دکتر رضا سعیدی
دانشیار کودکان و نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Reza Saeidi
Associate Professor, pediatric - neonatology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر رحیم آقازاده
مرکز تحقیقات معده و دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Rahim Aghazadeh
Gastroenterology and Liver Diseases Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر همایون واحدی
موسسه تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Homayoon Vahed
Digestive Disease Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسین صومی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: گوارش و کبد
Mohammad Hossein Somii

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Digestive and liver
دکتر سید محمدحسن امامی نجفی دهکردی
دانشیار مرکز تحقیقات دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Seyed Mohammad Hassan Emami Najafi Dehkordi
Associate Professor Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Garteroentrology
دکتر فریبرز منصورقناعی
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: گوارش
Fariborz Mansour Ghanaie
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Digestion
دکتر مریم معینی
مرکز تحقیقات دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: دستگاه گوارش
Maryam Moeeni
Gastroenterohepatology Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterohepatology
دکتر سید علیرضا تقوی
دانشیار مرکز تحقیقات دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش
Seyed Ali Reza Taghavi
Associate Professor Gastroenterohepatology Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر کامران باقری لنکرانی
استاد مرکز تحقیقات سیاست بهداشت و درمان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش
Kamran Bagheri Lankarani
Professor Health policy Research center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterologist
دکتر شهریار سمنانی
دانشیار گروه بیماری های داخلی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش و کبد بالغین
Shahryar Semnani
Associate Professor Diseases Department of Internal Medicine
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Digestive and Adult Liver, Gastroenterology and Hepatology
دکتر سید علی ملک حسینی
استاد بخش پیوند
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyyed Ali Malek Hosseini
Professor Department of Transplantation
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Solid Organ Transplantation
دکتر پیمان ادیبی
دانشیار مرکز تحقیقات جامع دستگاه گوارش عملکردی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گوارش
Peyman Adibi
Associate Professor Integrative Functional Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
Giuliano Ramadori
Giuliano Ramadori

Specialist: Gastroenterology and Endocrinology
Petr Dite
Petr Dite

Specialist: Internal Medicine
Peter H. R. Green
Peter H. R. Green

Michael C. Kew
Michael C. Kew

Yasuhiko Sugawara
Yasuhiko Sugawara

Specialist: Transplantation and Pediatric Surgery
Staffan Pettersson
Staffan Pettersson

Specialist: Cardiology
Alan Thomson
Alan Thomson
Professor
Specialist: Gastroenterology
James Trotter
James Trotter

Gian Luca Grazi
Gian Luca Grazi
Associate Professor
Specialist: Medical and Surgical Sciences
Michael Adler
Michael Adler
Professor
Specialist: Gastroenterology
Ngai Weng Chan
Ngai Weng Chan
University of Sains Malaysia, Malaysia
Eduardo Villa
Eduardo Villa
Gastroenterologist
دکتر سیامک بهرام
استاد
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Siamak Bahram
Professor
Specialist: Immunology
Hussein Abdel Hamid
Hussein Abdel Hamid

دکتر فرین کمانگر
دانشیار
رشته تخصصی: آنالیز بهداشت عمومی
Farin Kamangar
Associate Professor
Specialist: Public Health Analysis
مدیر اجرایی
دکتر محمدمهدی میرناصری

رشته تخصصی: متخصص گوارش و کبد
Mohammad Mehdi Mirnaseri

Specialist: Gastroenterologist and liver
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۶