درباره نشریه
ISSN:
2008-0441
eISSN:
2345-5462
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مدیر مسئول:
دکتر موسی مظلوم
سردبیر:
دکتر حمیدرضا عظمتی
مدیر اجرایی:
دکتر فرامرز آشنای قاسمی
ویراستار فارسی:
عاطفه نجیبی
ویراستار فارسی:
دکتر مهرک رحیمی
صفحه آرا:
نیره فیروزی
تلفن:
021-22970060 ، داخلی: 2598
021-22970061 ، داخلی: 2598
021-22970062 ، داخلی: 2598
دورنگار:
021-22970070
سایت اختصاصی:
jte.sru.ac.ir
نشانی:
تهران، لویزان، خیابان شهید محسن شعبانلو، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، ، کدپستی: 1678815811
صندوق پستی:
163-16785
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/06

مجله فناوری آموزش توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی چاپ و منتشر می شود. از آنجایی که آموزش در تمام سطوح نقش بسیار مهمی در تحقق توسعه پایدار دارد از اینرو این مجله با هدف پژوهش در آموزش و همچنین کاربرد فناوری های نوین در آموزش رشته های فنی و مهندسی و سایر علوم (پایه و انسانی) آماده ی پذیرش و چاپ مقاله های علمی و پژوهشی اساتید و پژوهشگران است. مقاله های برگزیده در اکثر گرایش های مهندسی را پس از طی مراحل داوری، به صورت فصل نامه و در مجلدهای جداگانه انگلیسی و یا فارسی به چاپ می رساند.

مدیر مسئول
دکتر موسی مظلوم
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مهندسی عمران، عمران-سازه
Moosa Mazloom
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Civil Engineering, Civil Structures
سردبیر
دکتر حمیدرضا عظمتی
استاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Reza Azemati
Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا آراسته
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت و نظارت در آموزش عالی، مدیریت آموزشی
Hamid Reza Arasteh
Professor
Kharazmi University
Specialist: Management and supervision in higher education, Education Management
دکتر علیرضا آزموده اردلان
استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Alireza Azmoodeh Ardalan
Professor, School of Surveying and Geospatial Engineering
University of Tehran
Specialist: Surveying Eng.
دکتر عباس افشار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست، مهندسی عمران
Abbas Afshar
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Water Resources Management, Civil Engineering
دکتر بهروز حسنی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه، مهندسی مکانیک
Behrouz Hasani
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر حسین زمرشیدی
دکتر حسین زمرشیدی
استاد دانشکده مهندسی معمای و شهرسازی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Hossein Zomarshidi
Professor School of Riddle and Urban Engineering
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر سعید شبستری
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری، مهندسی مواد و متالورژی
Saeed Shabestari
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting, Materials Engineering and Metallurgy
دکتر علی شکوه فر
استاد دانشکده علوم و مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد، علوم مواد، نانومواد، فناوری نانو، مهندسی مکانیک
Ali Shokuhfar
Professor Faculty of Materials Science and Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Materials Science, Nanomaterials, Nanotechnolog, mechanical engineering
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: طراحی شهری
Ali Ghaffari
Professor School of Architecture and Urban Planning
Shahid Beheshti University
Specialist: Urban Design
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه - زمین لرزه
Gholam Reza Ghodrati Amiri
Professor School of Civil Engineering,Iran University of Science and Technology
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil Engineering, Structures - Earthquakes
دکتر محمود قضاوی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک
Mahmoud Ghazavi
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Geotechnics
دکتر علی کاوه
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، مهندسی عمران
Ali Kaveh
Professor Faculty of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Structural engineering, Civil Engineering
دکتر حمید مسگرانی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: آموزش ریاضی
Hamid Mesgarani
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Math training
دکتر حمیدرضا عظمتی
استاد
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: معماری
Hamid Reza Azemati
Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Architecture
دکتر مهرک رحیمی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Mehrak Rahimi
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: English language
ویراستار فارسی
عاطفه نجیبی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
Atefeh Najibi

Shahid Rajaee Teacher Training University
دکتر مهرک رحیمی
دانشیار
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Mehrak Rahimi
Associate Professor
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: English language
صفحه آرا
نیره فیروزی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: طراحی و چاپ
Nayereh Firouzi

Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Design & Publish
مدیر اجرایی
دکتر فرامرز آشنای قاسمی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Faramarz Ashenai Ghasemi

Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: mechanical engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۷۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۹