درباره نشریه
ISSN:
2228-7957
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1389
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
دکتر سید رحیم موسوی نیا
سردبیر:
دکتر حسن فروغی
دبیراجرایی:
معصومه خواجوی
ویراستار فارسی:
دکتر سید علاءالدین گوشه گیر
سایت اختصاصی:
ellf.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فرانسه، ، کدپستی: 6135783151
تلفن همراه:
09177817280
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/15
مدیر مسئول
دکتر سید رحیم موسوی نیا
استاد زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Sayyed Rahim Moosavinia
Professor, English Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: English Language and Literature
سردبیر
دکتر حسن فروغی
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hassan Foroughi
Professor French Language and Literature Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: French language and literature
اعضای تحریریه
دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات فرانسه
Allahshokr Assadollahi Tejaragh
Professor
University of Tabriz
Specialist: French literature
دکتر المیرا دادور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Elmira Dad Var
Professor
University of Tehran
Specialist: Comparative Literature
دکتر محمدحسین جواری
استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Hossein Djavari
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tabriz
Specialist: Comparative Literature, French language and literature
دکتر عبدالمجید حیاتی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبانشناسی
Abdolmajid Hayati
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Linguistics
دکتر حسن فروغی
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hassan Foroughi
Professor French Language and Literature Department
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: French language and literature
دکتر سید علاءالدین گوشه گیر
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان، تمدن و جوامع شرقی
Seyyed Alaeddin Goosheh Gir
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Languages, civilizations and Eastern societies
دکتر احمد کامیابی مسک
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تئاتر و ادبیات، مطالعات تئاتری
Ahmad Kamyabi Mask
Professor
University of Tehran
Specialist: Theatrical studies
Yan noel Pascal
Professor
Specialist: 18th Century French Literature
دکتر طهمورث ساجدی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Tahmoures Sajedi
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Comparative Literature
Gerard Siary
Professor
Specialist: General and comparative literature
ویراستار فارسی
دکتر سید علاءالدین گوشه گیر
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان، تمدن و جوامع شرقی
Seyyed Alaeddin Goosheh Gir
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Languages, civilizations and Eastern societies
دبیراجرایی
معصومه خواجوی
کارشناسی ارشد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Masoumeh Khajavi
Masters
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: French language and literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۵