درباره نشریه
ISSN:
2538-4201
eISSN:
2538-421X
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1383
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
مدیر مسئول:
دکتر جواد شیخ زادگان
سردبیر:
دکتر احمد اکبری
مدیر اجرایی:
محمداسماعیل قاصدی
تلفن:
021-83857605
021-88447163
021-83857608
دورنگار:
021-83857605
021-88447163
021-83857608
سایت اختصاصی:
jsdp.rcisp.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع استاد مطهری و سهروردی شمالی، بن بست بیشه، پلاک 12، ، کدپستی: 1567713571
تلفن همراه:
09362337674
صندوق پستی:
3739-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/23
مدیر مسئول
دکتر جواد شیخ زادگان
استاد
Javad Sheykh Zadegan
Professor,
سردبیر
دکتر احمد اکبری
Ahmad Akbari
هیات تحریریه
دکتر سیدعلی سیدصالحی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Ali Seyyed Salehi
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
دکتر بهروز مینایی بیدگلی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
Beh Rooz Minaee Bid Goli
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Abraham O. Fapojuwo
Professor,
Radek Martinek
Associate Professor,
Chung Ming John Own
Associate Professor,
دکتر جواد علیرضایی
استاد
Javad Alirezaee
Professor, Ryerson University, Canada,
دکتر سیدمحمد احدی سرکانی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Mohammad Ahadi Sarkani
Professor, Amirkabir University of Technology
دکتر احمد اکبری
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Ahmad Akbari
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Agricultural Economics
دکتر فرشاد الماس گنج
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Farshad Almas Ganj
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
دکتر محمود بی جن خان
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گروه زبان شناسی
Mahmood M.Bijankhan
Professor, University of Tehran
Specialist: Linguistics
دکتر حسین صامتی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
Hossein Sameti
Associate Professor, Sharif University of Technology
دکتر جواد شیخ زادگان
استاد
Javad Sheykh Zadegan
Professor,
دکتر محمدحسن قاسمیان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی برق - مخابرات
Mohammad Hassan Ghassemian
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر محمدمهدی نایبی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad Mahdi Nayebi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر محمدمهدی همایون پور
استاد گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Mahdi Homayoun Pour
Professor, Department of Computer Engineering and Information Technology, Amirkabir University of Technology
مدیر اجرایی
محمداسماعیل قاصدی
محمداسماعیل قاصدی
Mohammad Esmaeel Ghasedi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۲