درباره نشریه
ISSN:
2251-7227
eISSN:
2251-7235
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
مدیر مسئول:
دکتر محمود قرآن نویس
سردبیر:
دکتر داوود درانیان
سایت اختصاصی:
www.jtaphys.com
صندوق پستی:
678-14665
تاریخ به‌روزآوری: 1395/07/10
مدیر مسئول
دکتر محمود قرآن نویس
محمود قرآن نویس
مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه یزد
Mahmood Ghoranneviss
Plasma Physics Research Center, University of Yazd
سردبیر
دکتر داوود درانیان
داوود درانیان
مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه یزد
Davoud Dorranian
Plasma Physics Research Center, University of Yazd
هیات تحریریه
Bernard Bigot
Bernard Bigot
دکتر داوود درانیان
داوود درانیان
مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه یزد
Davoud Dorranian
Plasma Physics Research Center, University of Yazd
Frank Placido
Frank Placido
Ajdeep Singh Rawat
Ajdeep Singh Rawat
Mogens Rysholt
Mogens Rysholt
Van Yuanxi
Van Yuanxi
دکتر مرتضی اصلانی نژاد
مرتضی اصلانی نژاد
Morteza Aslaninejad
دکتر محمود قرآن نویس
محمود قرآن نویس
مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه یزد
Mahmood Ghoranneviss
Plasma Physics Research Center, University of Yazd
Kattesh V. Katti
Kattesh V. Katti
Hitendra K. Malik
Hitendra K. Malik
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۳