درباره نشریه
ISSN:
2008-479X
eISSN:
2423-7833
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر کیومرث ابراهیمی
سردبیر:
دکتر عبدالمجید لیاقت
مدیرداخلی:
منیره کریمی
کارشناس:
منیره کریمی
تلفن:
026-32822642
دورنگار:
026-32822642
سایت اختصاصی:
ijswr.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دفتر مجلات تخصصی، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/01

این مجله تا پایان سال 86 با عنوان علوم کشاورزی ایران منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر کیومرث ابراهیمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Kumars Ebrahimi
Professor
University of Tehran
Specialist: Water Resources Engineering
سردبیر
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
اعضای تحریریه
دکتر امید بزرگ حداد
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع آب/ عمران آب
Omid Bozorg Hadad
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Water resources / water development
دکتر حسین بشارتی
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات آب و خاک
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Hossin Besharati
Professor of Soil and Water Research Institute Water and Soil Research Institute
Specialist: Soil microbiology
دکتر رسول راهنمایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
Rasoul Rahnamaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Nutrition
دکتر پیمان دانش کار آراسته
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Peyman DaneshKar Arasteh
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Irrigation and Drainage
دکتر حسن روحی پور
استاد موسسه تحقیقات جنگلها
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Hasan Rouhipour
Professor Forests Researches Institute
Specialist: Erosion & Conservation
دکتر فریدون سرمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پیدایش و رده بندی خاک
Fereydoon Sarmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Genesis and Classification
دکتر علی قنبری
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مکانیک خاک و ژئوتکنیک
Ali Ghanbari
Professor Faculty of Engineering
Kharazmi University
Specialist: Mechanic & Geotechnic
دکتر صلاح کوچک زاده
استاد دانشکده فنی و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و مهندسی هیدرولیک
Salah Kouchakzadeh
Professor Faculty of Agricultural Engineering and Technology
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Hydraulic Engineering
دکتر غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی
استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی
Gholam Reza Savaghebi
Professor Faculty of Engineering and Technology of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Geology
دکتر ناصر علی اصغرزاد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، بیولوژی خاک
Naser Aliasgharzad
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Soil Science, Soil Biology
دکتر محمدحسن روزی طلب
استاد بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hasan Rouzitlab
Retired Professor of Agricultural Research, Education and Promotion
Specialist: خاکشناسي
دکتر منوچهر گرجی
استاد پردیس کشاورزی و منایع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Manouchehr Gorji
Professor Erosion and protection of campus agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Erosion and soil conservation
کارشناس
منیره کریمی
کارشناس
دانشگاه تهران
Monireh Karimi
Expert
University of Tehran
مدیرداخلی
منیره کریمی
کارشناس
دانشگاه تهران
Monireh Karimi
Expert
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۹۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۹۳