درباره نشریه
ISSN:
2008-479X
eISSN:
2423-7833
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر کیومرث ابراهیمی
سردبیر:
دکتر عبدالمجید لیاقت
دستیار سردبیر:
مهندس مسعود پورغلام آمیجی
مدیرداخلی:
منیره کریمی
کارشناس:
منیره کریمی
تلفن:
026-32822642
دورنگار:
026-32822642
سایت اختصاصی:
ijswr.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دفتر مجلات تخصصی، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/01
مدیر مسئول
دکتر کیومرث ابراهیمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی منابع آب
Kumars Ebrahimi
Professor
University of Tehran
Specialist: Water Resources Engineering
سردبیر
دکتر عبدالمجید لیاقت
استاد دانشکده آب و خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Abdolmajid Liaghat
Professor School of Water and Soil
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage
دستیار سردبیر
مهندس مسعود پورغلام آمیجی
دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی آبیاری و زهکشی
Masoud Pourgholam Amiji
Phd Student, Department of Irrigation and Reclamation Engineering
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Drainage Engineering
اعضای تحریریه
دکتر امید بزرگ حداد
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: منابع آب/ عمران آب
Omid Bozorg Hadad
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Water resources / water development
دکتر حسین بشارتی
استاد موسسه تحقیقات خاک و آب موسسه تحقیقات آب و خاک
رشته تخصصی: میکروبیولوژی خاک
Hossin Besharati
Professor of Soil and Water Research Institute Water and Soil Research Institute
Specialist: Soil microbiology
دکتر رسول راهنمایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
Rasoul Rahnamaei
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Nutrition
دکتر پیمان دانش کار آراسته
دانشیار علوم و مهندسی آب
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: سنجش از دور در هیدرولژی و منابع آب، مدلسازی آبهای زیرزمینی
Peyman Daneshkar Arasteh
Associate Professor, Water Science and Engineering
Imam Khomeini International University
Specialist: Application of remote sensing in hydrology and water resources management, Groundwater modeling
دکتر حسن روحی پور
استاد موسسه تحقیقات جنگلها
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Hasan Rouhipour
Professor Forests Researches Institute
Specialist: Erosion & Conservation
دکتر فریدون سرمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پیدایش و رده بندی خاک
Fereydoon Sarmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Genesis and Classification
دکتر علی قنبری

دکتر صلاح کوچک زاده
استاد دانشکده فنی و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آبیاری و مهندسی هیدرولیک
Salah Kouchakzadeh
Professor Faculty of Agricultural Engineering and Technology
University of Tehran
Specialist: Irrigation and Hydraulic Engineering
دکتر غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی
استاد دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی
Gholam Reza Savaghebi
Professor Faculty of Engineering and Technology of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Geology
دکتر ناصر علی اصغرزاد
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم خاک، بیولوژی خاک
Nasser Aliasgharzad
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Soil Science, Soil Biology
دکتر محمدحسن روزی طلب
استاد بازنشسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: خاکشناسی
Mohammad Hasan Rouzitlab
Retired Professor of Agricultural Research, Education and Promotion
Specialist: خاکشناسي
دکتر منوچهر گرجی
استاد تمام علوم و مهندسی خاک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک، حفاظت و مدیریت خاک
Manouchehr Gorji
Full Professor, Soil Science & Engineering
University of Tehran
Specialist: Soil conservation & Management, Soil Erosion & Conservation
کارشناس
منیره کریمی
کارشناس
دانشگاه تهران
Monireh Karimi
Expert
University of Tehran
مدیرداخلی
منیره کریمی
کارشناس
دانشگاه تهران
Monireh Karimi
Expert
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۳۹