درباره نشریه
ISSN:
2008-4811
eISSN:
2423-8082
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
اسفند84
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
محمدرضا فتاحی مقدم
سردبیر:
دکتر علیرضا عباسی
کارشناس:
سیداکبر موسوی
تلفن:
026-32221482
دورنگار:
026-32221482
سایت اختصاصی:
ijfcs.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، ، کدپستی: 3158777871
تلفن همراه:
09125668627
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/04

این مجله تا پایان سال 86 با عنوان علوم کشاورزی ایران منتشر شده است.

مدیر مسئول
محمدرضا فتاحی مقدم
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Mohammad Reza Fatahi Moghaddam
Professor, University of Tehran
Specialist: Horticulture
کارشناس
سیداکبر موسوی
Seyyed Akbar Mousavi
سردبیر
دکتر علیرضا عباسی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهان زراع
Ali Reza Abbasi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Biotechnology of crops
هیات تحریریه
دکتر سیدمحمدباقر حسینی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات -کشت مخلوط گیاهان علوفه ای
Seyyed Mohammad Bagher Hosseini
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Agronomy and Plant Breeding - Mixture of Forage Plants
دکتر فرزاد شریف زاده
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Farzad Sharifzadeh
Associate Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Seed science, Plant Physiology
دکتر سیدعلی محمد مدرس ثانوی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت
Seyyed Ali Mohammad Modarres Sanavi
Professor, School of Agriculture, Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Physiology, Agriculture
دکتر رجب چوکان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
Rajab Choukan
Professor, Institute for Research and Development of Nile and Seed,
Specialist: Agriculture, Plant Breeding - Genetics Biometrics
دکتر سیدرضا طبایی عقدایی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گروه بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: پرورش گیاه، بیوتکنولوژی، ژنتیک، اصلاح نباتات (ژنتیک)
Seyyed Reza Tabaei Aghdaei
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran, Department of Biotechnology,
Specialist: Plant Breeding, Biotechnology, Genetics, Crop Breeding (Genetics)
دکتر عبدالهادی حسین زاده
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Abdolhadi Hossein Zadeh
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
دکتر رضا توکل افشاری
استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی بذر
Reza Tavakkol Afshari
Professor, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Seed Physiology
دکتر ناصر مجنون حسینی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اگرونومی، زراعت و اصلاح نباتات
Naser Majnoon Hoseini
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Agronomi, Agriculture and Plant Breeding
محمد عبداللهیان نوقابی
محمد عبداللهیان نوقابی
دکتر حسن علیزاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم علفهای هرز
Hassan Ali ZAdeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Weed science
امیر یزدان سپاس
Amir Yazdan Sepas
دکتر غلام عباس اکبری
دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, Abou Riyadh Campus, University of Tehran
Specialist: Agriculture, Agriculture and Plant Breedin
دکتر امیرحسین شیرانی راد
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت
Amir Hosein Shirani Rad
Professor, , Seed and Plant Improvement Research Institute,
Specialist: Agriculture
دکتر سیدیعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute,
Specialist: اصلاح نباتات
دکتر جواد مظفری
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی گیاهی
Javad Mozafari
Professor, eed and Plant Improvement Research Institute,
Specialist: Herbal molecular genetics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۴۸