درباره نشریه
ISSN:
2008-4811
eISSN:
2423-8082
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند84
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر حسین اللهیاری
سردبیر:
دکتر حسن علیزاده
کارشناس:
سید اکبر موسوی
تلفن:
026-32221482
دورنگار:
026-32221482
سایت اختصاصی:
ijfcs.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، ، کدپستی: 3158777871
تلفن همراه:
09125668627
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/28
مدیر مسئول
دکتر حسین اللهیاری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hosein Allahyari
Professor
University of Tehran
Specialist: Entomology
سردبیر
دکتر حسن علیزاده
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم علفهای هرز
Hassan Alizadeh
Professor, Depatment of Agronomy and Plant Breeding
University of Tehran
Specialist: Weed science
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدباقر حسینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت و اصلاح نباتات -کشت مخلوط گیاهان علوفه ای
Seyyed Mohammad Bagher Hosseini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Agronomy and Plant Breeding - Mixture of Forage Plants
دکتر فرزاد شریف زاده
دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم بذر، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Farzad Sharifzadeh
Associate Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Seed science, Plant Physiology
دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت
Seyyed Ali Mohammad Modarres Sanavi
Professor School of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Plant Physiology, Agriculture
دکتر رجب چوکان
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری
Rajab Choukan
Professor Institute for Research and Development of Nile and Seed
Specialist: Agriculture, Plant Breeding - Genetics Biometrics
دکتر سید رضا طبایی عقدایی
استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گروه بیوتکنولوژی
رشته تخصصی: پرورش گیاه، بیوتکنولوژی، ژنتیک، اصلاح نباتات (ژنتیک)
Seyyed Reza Tabaei Aghdaei
Professor of Forests and Rangelands Research Institute of Iran Department of Biotechnology
Specialist: Plant Breeding, Biotechnology, Genetics, Crop Breeding (Genetics)
دکتر محمدرضا چایی چی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکولوژی
Mohammad Reza Chaichi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Ecology
دکتر ولی الله محمدی
پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت
Valiollah Mahammadi
Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture
دکتر عبدالهادی حسین زاده
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Abdolhadi Hossein Zadeh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Plant Breeding
محمد عبداللهیان نوقابی
محمد عبداللهیان نوقابی

دکتر غلام عباس اکبری
دانشیار زراعت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کشاورزی، فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت و اصلاح نباتات
Gholam Abbas Akbari
Associate Professor, agronomy
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Agriculture and Plant Breedin
دکتر امیرحسین شیرانی راد
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت
Amir Hosein Shirani Rad
Professor , Seed and Plant Improvement Research Institute
Specialist: Agriculture
دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر
استاد موسسه تحقیقات چغندر قند موسسه تحقیقات چغندر قند
رشته تخصصی: اصلاح نباتات
Seyyed Yaghoub Sadeghian Motahar
Professor of Sugar Beet Research Institute
Specialist: اصلاح نباتات
کارشناس
سید اکبر موسوی

Seyyed Akbar Mousavi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۷