درباره نشریه
ISSN:
2008-4781
eISSN:
2423-7868
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا بی همتا
سردبیر:
دکتر علیرضا بندانی
مدیرداخلی:
دکتر لیلا تبریزی رایینی
کارشناس:
سید اکبر موسوی
تلفن:
026-32221482
دورنگار:
026-32221482
سایت اختصاصی:
ijpps.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/30

این مجله تا پایان سال 86 با عنوان علوم کشاورزی ایران منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
سردبیر
دکتر علیرضا بندانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی، کشاورزی، فیزیولوژی، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حشرات
Alireza Bandani
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Entomology, Agriculture, Physiology, Biochemistry and Molecular Biology of Insects
اعضای تحریریه
دکتر محمد جوان نیکخواه
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان، قارچ شناسی، ژنتیک و تکامل قارچ ها
Mohammad Javan Nikkhah
Professor College of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Mycology and fungal diseases of plants, Mycology, Genetics and Evolution of the Fungi
دکتر ابراهیم ابراهیمی
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: حشره شناسی کشاورزی
Ebrahim Ebrahimi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Agricultural Insecticides
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
دکتر آزاده زاهدی گلپایگانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی - کنه شناسی
Azadeh Zahedi Golpayegani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Entomology - ticks
دکتر مینا کوهی حبیبی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری های گیاهی
Mina Kohihabibi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Plant diseases
دکتر سعید محرمی پور
استاد گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی حشرات
Saeid Moharramipour
Professor, Entomology, Faculty of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Insect Physiology
دکتر قدرت الله صباحی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی
Ghodratollah Sabahi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Entomology
دکتر خلیل بردی فتوحی فر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی
Khalil Bordi Fotowhifar
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Plant Pathology - Mycology
دکتر حسین مددی
دانشیار گروه قدرت
رشته تخصصی: حشره شناسی - اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات
Hosein Madadi
Associate Professor Power group
Specialist: Entomology - Ecology and biological control of insects
دکتر پژمان خدایگان
دانشیار
دانشگاه ولی عصر رفسنجان
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Pejman khodaygan
Associate Professor
Vali Asr University
Specialist: Plant Pathology
دکتر کیوان بهبودی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Keyvan Behboodi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر شهاب منظری
استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بخش تحقیقات رده بندی حشرات
رشته تخصصی: سیستماتیک حشرات، تاکسونومیست حشرات
Shahab Manzari
Assistant Professor of Agricultural Research and Promotion Organization Insect classification research
Specialist: Systematic Insects, Insect taxonomist
مدیرداخلی
دکتر لیلا تبریزی رایینی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی
Leila Tabrizi Raeeni
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Ecophysiology and Production of Medicinal Plants
کارشناس
سید اکبر موسوی

Seyyed Akbar Mousavi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۸