درباره نشریه
ISSN:
2008-4781
eISSN:
2423-7868
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا بی همتا
سردبیر:
دکتر علیرضا بندانی
مدیرداخلی:
دکتر لیلا تبریزی رایینی
کارشناس:
سید اکبر موسوی
تلفن:
026-32221482
دورنگار:
026-32221482
سایت اختصاصی:
ijpps.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/22

این مجله تا پایان سال 86 با عنوان علوم کشاورزی ایران منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا بی همتا
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زراعت، ژنتیک و اصلاح نباتات
Mohammad Reza Bihamta
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Agriculture, Genetics and Plant Breeding
سردبیر
دکتر علیرضا بندانی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی، کشاورزی، فیزیولوژی، بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حشرات
Alireza Bandani
Professor School of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Entomology, Agriculture, Physiology, Biochemistry and Molecular Biology of Insects
اعضای تحریریه
دکتر محمد جوان نیکخواه
استاد تمام بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان، قارچ شناسی، ژنتیک و تکامل قارچ ها
Mohammad Javan Nikkhah
Full Professor, Department of Plant Protection
دانشگاه تهران
Specialist: Mycology and fungal diseases of plants, Mycology, Genetics and Evolution of the Fungi
ساره بقائی راوری

دکتر بهرام شریف نبی
استاد تمام گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Bahram Sharifnabi
Full Professor, Plant Protection
Isfahan University of Technology
Specialist: Mycology
دکتر فرزاد افشاری
استاد
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
رشته تخصصی: زراعت، بیماری شناسی گیاهی
Farzad Afshari
Professor
Specialist: Agriculture, Plant Pathology
دکتر سید علی صفوی
استاد
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات
Seyed Ali Safavi
Professor
University of Urmia
Specialist: Biological control of plant diseases
دکتر کامبیز مینایی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
Kambiz Minaei
Professor College of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Thysanoptera
دکتر جعفر محقق نیشابوری
استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران
رشته تخصصی: اکولوژی حشرات
Jafar Mohaghegh Neyshabouri
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Ecology of Insects, Insect Ecology
دکتر اکبر دیزجی
دانشیار گیاهپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی
Akbar Dizadji
Associate Professor, Plant Protection
University of Tehran
Specialist: Plant Pathology, Plant Virology
دکتر خلیل طالبی جهرمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سم شناسی حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Khalil Talebi Jahromi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Insect Toxicology
دکتر حسین اللهیاری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hosein Allahyari
Professor
University of Tehran
Specialist: Entomology
دکتر زهرا تنها معافی
استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
رشته تخصصی: ناباروری، نماتد شناسی
Tanha Tanha Maafi
Professor of Plant Protection Research Institute of Iran
Specialist: Nematology
دکتر آزاده زاهدی گلپایگانی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی - کنه شناسی
Azadeh Zahedi Golpayegani
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Entomology - ticks
دکتر خلیل بردی فتوحی فر
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی
Khalil Bordi Fotowhifar
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Plant Pathology - Mycology
دکتر حسین مددی
دانشیار گروه قدرت
رشته تخصصی: حشره شناسی - اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات
Hosein Madadi
Associate Professor Power group
Specialist: Entomology - Ecology and biological control of insects
دکتر کیوان بهبودی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
Keyvan Behboodi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Biological control of plant diseases
مدیرداخلی
دکتر لیلا تبریزی رایینی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی
Leila Tabrizi Raeeni
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Ecophysiology and Production of Medicinal Plants
کارشناس
سید اکبر موسوی

Seyyed Akbar Mousavi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۳۳