درباره نشریه
ISSN:
2008-4773
eISSN:
2423-7949
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
اسفند84
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
محمدرضا فتاحی مقدم
سردبیر:
دکتر محمد مرادی شهربابک
مدیرداخلی:
دکتر لیلا تبریزی رایینی
کارشناس:
سیداکبر موسوی
تلفن:
026-32221482
دورنگار:
026-32221482
سایت اختصاصی:
ijas.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/02

این مجله تا پایان سال 86 با عنوان علوم کشاورزی ایران منتشر شده است.

مدیر مسئول
محمدرضا فتاحی مقدم
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Mohammad Reza Fatahi Moghaddam
Professor, University of Tehran
Specialist: Horticulture
کارشناس
سیداکبر موسوی
Seyyed Akbar Mousavi
سردبیر
محمد مرادی شهربابک
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Mohammad Moradi Shahrebabak
Professor, University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
هیات تحریریه
مجتبی زاغری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mojtaba Zaghari
Professor, University of Tehran
Specialist: Poultry Nutrition
عبدالاحد شادپرور
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام، علوم دامی
Abdolahad Shadparvar
Professor, School of Agriculture, University of Guilan
Specialist: Genetics and livestock breeding, Animal Science
سعید زین الدینی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی دام
Saeed Zeinoddini
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Animal physiology
قدرت الله رحیمی میانجی
استاد
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Ghodratollah Rahimi Mianji
Professor,
Specialist: Molecular genetics
احمد زارع شحنه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم دامی، فیزیولوژی دام
Ahmad Zareh Shehneh
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Animal Science, Animal physiology
کامران رضایزدی
دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه دام
Kamran Reza Yazdi
Associate Professor, School of Agriculture, University of Tehran
Specialist: Feed livestock
محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor, School of Agriculture, University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
حسن فضائلی
استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: تغذیه دام
Hasan Fazaeli
Professor, National Institute of Animal Science Research,
Specialist: Feed livestock, Animal Nutrition
سیدرضا میرایی آشتیانی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraee Ashtiani
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
رسول واعظ ترشیزی
دانشیار
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Rasool Vaez Torshizi
Associate Professor,
Specialist: Genetics and livestock breeding
مدیرداخلی
لیلا تبریزی رایینی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی
Leila Tabrizi Raeeni
Assistant Professor, University of Tehran
Specialist: Ecophysiology and Production of Medicinal Plants
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۸