درباره نشریه
ISSN:
2008-4773
eISSN:
2423-7949
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند84
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی)
مدیر مسئول:
دکتر حسین اللهیاری
سردبیر:
دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
مدیرداخلی:
دکتر لیلا تبریزی رایینی
کارشناس:
سید اکبر موسوی
تلفن:
026-32221482
دورنگار:
026-32221482
سایت اختصاصی:
ijas.ut.ac.ir
نشانی:
کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات تخصصی علوم کشاورزی ایران، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، ، کدپستی: 3158777871
صندوق پستی:
4111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/17
مدیر مسئول
دکتر حسین اللهیاری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حشره شناسی
Hosein Allahyari
Professor
University of Tehran
Specialist: Entomology
کارشناس
سید اکبر موسوی

Seyyed Akbar Mousavi

سردبیر
دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraei Ashtiani
Professor, Genetics and Animal Breeding
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
اعضای تحریریه
دکتر مجتبی زاغری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mojtaba Zaghari
Professor
University of Tehran
Specialist: Poultry Nutrition
دکتر عبدالاحد شادپرور

رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
Abdol Ahad Shadparvar

Specialist: Genetics and Animal Breeding
دکتر سعید زین الدینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی دام
Saeed Zeinoddini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Animal physiology
دکتر قدرت الله رحیمی میانجی
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی
Ghodratollah Rahimi Mianji
Professor
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Molecular genetics
دکتر احمد زارع شحنه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم دامی، فیزیولوژی دام
Ahmad Zareh Shehneh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Animal Science, Animal physiology
دکتر کامران رضایزدی
دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه دام
Kamran Rezayazdi
Associate Professor, Animal Science Department, Faculty of Agriculture, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Animal Nutrition
دکتر محمدجواد ضمیری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی تولید مثل، فیزیولوژی دام
Mohammad Javad Zamiri
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Reproductive Physiology, Animal physiology
دکتر حسن فضایلی
استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رشته تخصصی: تغذیه دام
Hasan Fazaeli
Professor, National Institute of Animal Science Research
Specialist: Feed livestock, Animal Nutrition
دکتر سید رضا میرایی آشتیانی
استاد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Seyed Reza Miraei Ashtiani
Professor, Genetics and Animal Breeding
University of Tehran
Specialist: Genetics and livestock breeding
دکتر رسول واعظ ترشیزی
دانشیار ژنتیک و اصلاح دام و طیور، علوم دامی، کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح دام
Rasoul Vaez Torshizi
Associate Professor, Animal Genetics and Breeding, Department of Animal Science, Agricultural College
Tarbiat Modares University
Specialist: Genetics and Animal Breeding
مدیرداخلی
دکتر لیلا تبریزی رایینی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی
Leila Tabrizi Raeeni
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Ecophysiology and Production of Medicinal Plants
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۸۸