درباره نشریه
ISSN:
2322-5211
eISSN:
2322-4444
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شاهرود
سردبیر:
دکتر حمید حسن پور
مدیر اجرایی:
اکرم غلامی
مدیرداخلی:
مهندس علی مسکریان
تلفن:
023-32300251
سایت اختصاصی:
jad.shahroodut.ac.ir
نشانی:
شاهرود، میدان 7 تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریه، ، کدپستی: 3619995161
تلفن همراه:
09011654861
صندوق پستی:
316
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/25
سردبیر
دکتر حمید حسن پور
استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی
Hamid Hassan Pour
Professor Faculty of Computer and Information Technology
Shahrood University of Technology
Specialist: Computer Engineering - Artificial Intelligence
اعضای تحریریه
Boualem Boashash
Boualem Boashash

Specialist: Signal Processing, Biomedical Engineering, Engineering Education, Asset Management, Engineering management
دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش
استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم رایانه ریاضیات رایانه
Ahmad Abdollah Zadeh Bar Foroush
Professor Computer Engineering Faculty
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science Computer Science Mathematics
دکتر سعید واثقی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رشته تخصصی: پردازش سیگنال دیجیتال
Saeed Vaseghi
Professor
Saveh Branch, Islamic Azad University
Specialist: digital signal processing
دکتر علی قربانی
استاد
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Ali Ghorbani
Professor
Specialist: Computer Science
دکتر علی موقر رحیم آبادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی اطلاعات و کنترل
Ali Movaghar Rahimabadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Information and Control Engineering
دکتر کریم فائز
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Karim Faez
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science
دکتر محمدمهدی فاتح
دانشیار گروه مهندسی برق و رباتیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سیستم های کنترل هوشمند و رباتیک
Mohammad Mehdi Fateh
Associate Professor Department of Electrical and Robotic Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Intelligent Control & Robotic Systems
دکتر محمد رحمتی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق و کامپیوتر
Mohammad Rahmati
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electrical and Computer Engineering
دکتر محمدرضا جاهد مطلق
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Reza Jahed Motlagh
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: electrical control engineering
دکتر محمدرضا رزازی
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Mohammad Reza Razzazi
Associate Professor Department of Computer Engineering & Information
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science
دکتر نعمت الله شیری
دانشیار
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Nematollaah Shiri
Associate Professor
Specialist: Computer Science
دکتر علی پویان
استادیار
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: نرم افزار کنترل (شبکه پتری)
Ali Pouyan
Assistant Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Control software (Petri nets)
دکتر مرتضی زاهدی
استادیار
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: تعامل انسان و ماشین و شناخت الگو
Morteza Zahedi
Assistant Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Man-Machine Interaction and Pattern Recognition
ویراستار انگلیسی
حسین بزرگیان
حسین بزرگیان

دانشگاه مازندران
Hossein Bozorgian

University of Mazandaran
مدیر اجرایی
اکرم غلامی

Akram Gholami

مدیرداخلی
مهندس علی مسکریان

دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی الکترونیک
Ali Meskaryan

Shahrood University of Technology
Specialist: Electronics Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۵