درباره نشریه
ISSN:
2322-5211
eISSN:
2322-4444
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی شاهرود
مدیر مسئول:
دکتر حمید حسن پور
سردبیر:
دکتر حمید حسن پور
مدیر اجرایی:
اکرم غلامی
مدیرداخلی:
مهندس علی مسکریان
ویراستار انگلیسی:
حسین بزرگیان
تلفن:
023-32300251
سایت اختصاصی:
jad.shahroodut.ac.ir
نشانی:
شاهرود، میدان 7 تیر، بلوار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شاهرود، معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر نشریه، ، کدپستی: 3619995161
تلفن همراه:
09011654861
صندوق پستی:
316
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/01
مدیر مسئول
دکتر حمید حسن پور
استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی
Hamid Hassan Pour
Professor Faculty of Computer and Information Technology
Shahrood University of Technology
Specialist: Computer Engineering - Artificial Intelligence
سردبیر
دکتر حمید حسن پور
استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی
Hamid Hassan Pour
Professor Faculty of Computer and Information Technology
Shahrood University of Technology
Specialist: Computer Engineering - Artificial Intelligence
اعضای تحریریه
Boualem Boashash
Boualem Boashash

Specialist: Signal Processing, Biomedical Engineering, Engineering Education, Asset Management, Engineering management
دکتر احمد عبدالله زاده بارفروش
استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم رایانه ریاضیات رایانه
Ahmad Abdollah Zadeh Bar Foroush
Professor Computer Engineering Faculty
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science Computer Science Mathematics
دکتر سعید واثقی
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رشته تخصصی: پردازش سیگنال دیجیتال
Saeed Vaseghi
Professor
Saveh Branch, Islamic Azad University
Specialist: digital signal processing
دکتر علی قربانی
استاد
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Ali Ghorbani
Professor
Specialist: Computer Science
دکتر علی موقر رحیم آبادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی اطلاعات و کنترل
Ali Movaghar Rahimabadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Information and Control Engineering
کریم فائز
استاد
رشته تخصصی: شناسایی آماری الگو- بینایی ماشین- شبکه های عصبی-
Karim Faez

دکتر محمدمهدی فاتح
دانشیار گروه مهندسی برق و رباتیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: سیستم های کنترل هوشمند و رباتیک
Mohammad Mehdi Fateh
Associate Professor Department of Electrical and Robotic Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Intelligent Control & Robotic Systems
دکتر محمد رحمتی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق و کامپیوتر
Mohammad Rahmati
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Electrical and Computer Engineering
دکتر محمدرضا جاهد مطلق
استاد کنترل دانشکده کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Mohammad Reza Jahed Motlagh
Professor, Computer Engeering
Iran University of Science and Technology
Specialist: electrical control engineering
دکتر محمدرضا رزازی
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Mohammad Reza Razzazi
Associate Professor Department of Computer Engineering & Information
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science
دکتر نعمت الله شیری
دانشیار
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Nematollaah Shiri
Associate Professor
Specialist: Computer Science
دکتر علی پویان
استادیار
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: نرم افزار کنترل (شبکه پتری)
Ali Pouyan
Assistant Professor
Shahrood University of Technology
Specialist: Control software (Petri nets)
ویراستار انگلیسی
حسین بزرگیان

رشته تخصصی: ELT
Hossein Bozorgian

Specialist: Applied Linguistics
مدیر اجرایی
اکرم غلامی

Akram Gholami

مدیرداخلی
مهندس علی مسکریان

دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی الکترونیک
Ali Meskaryan

Shahrood University of Technology
Specialist: Electronics Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۲