درباره نشریه
ISSN:
2538-5046
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
مرداد 88
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد
سردبیر:
دکتر اعظم راودراد
مدیرداخلی:
معصومه تقی زادگان
تلفن:
021-61117886
سایت اختصاصی:
jsal.ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/30

این مجله تا سال 1387 با نام نامه علوم اجتماعی منتشر شده است.

مدیر مسئول
سیدمهدی اعتمادی فرد
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Mehdi Etemadifard
Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
سردبیر
اعظم راودراد
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
azam ravadrad
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: social relations
هیات تحریریه
محمدتقی آزاد ارمکی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Azad Armaki
Professor, University of Tehran
Specialist: sociology
محمدرضا جوادی یگانه
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه ‏شناسی ادبیات
Mohammad Reza Javadi Yeganeh
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology, Sociology of Literature
مریم حسینی
استاد دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Maryam Hoseini
Professor, University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
هما زنجانی زاده اعزازی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر سارا شریعتی
سارا شریعتی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Sara Shariati
Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology
مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
Victoria Alexancer
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Victoria Alexancer
Specialist: Sociology
norbert bandier
norbert bandier
مدیرداخلی
معصومه تقی زادگان
معصومه تقی زادگان
رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Masoomeh Taghizadegan
Specialist: Social Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۹