درباره نشریه
ISSN:
2538-5046
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
مرداد 88
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر سید مهدی اعتمادی فرد
سردبیر:
دکتر اعظم راودراد
مدیرداخلی:
معصومه تقی زادگان
تلفن:
021-61117886
سایت اختصاصی:
jsal.ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/30

این مجله تا سال 1387 با نام نامه علوم اجتماعی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر سید مهدی اعتمادی فرد
استادیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Mehdi Etemadifard
Assistant Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر اعظم راودراد
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Azam Ravadrad
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: social relations
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی آزادارمکی
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Azad Armaki
Professor
University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر محمدرضا جوادی یگانه
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جامعه ‏شناسی ادبیات
Mohammad Reza Javadi Yeganeh
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology, Sociology of Literature
دکتر مریم حسینی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Hosseini
Professor
University of Alzahra
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر سارا شریعتی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Sara Shariati
Assistant Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر مسعود کوثری
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات، ارتباطات و مطالعات فرهنگی
Masood Kousari
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology and Communication, Communication and Cultural Studies
Victoria Alexancer
Victoria Alexancer

Specialist: Sociology
norbert bandier
norbert bandier

مدیرداخلی
معصومه تقی زادگان

رشته تخصصی: علوم ارتباطات اجتماعی
Masoomeh Taghizadegan

Specialist: Social Communication Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۸