درباره نشریه
ISSN:
2008-8981
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
27/10/1388
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
این مجله تا سال 93 با نامه نشریه توسعه روستایی منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)
مدیر مسئول:
دکتر سید مهدی اعتمادی فرد
سردبیر:
دکتر سید احمد فیروزآبادی
مدیر اجرایی:
دکتر حسن بخشی زاده
تلفن:
021-61117816
دورنگار:
021-61117816
سایت اختصاصی:
jrd.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
صندوق پستی:
773-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/26

این مجله تا سال 1387 با نام نامه علوم اجتماعی منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر سید مهدی اعتمادی فرد
استادیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Mehdi Etemadifard
Assistant Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر سید احمد فیروزآبادی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: توسعه اجتماعی، جامعه شناسی
seyed Ahmad firouzabadi
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Faculty of Social Sciences, Sociology
اعضای تحریریه
دکتر مهدی طالب
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی توسعه روستایی
Mehdi Taleb
Professor Faculty of Social Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Sociology of Rural Development
دکتر مصطفی ازکیا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و مردم شناسی توسعه روستایی
Mostafa Azkia
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology and Anthropology of Rural Development
دکتر اسماعیل شهبازی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Esmaeel Shahbazi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر عباس سعیدی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی ناحیه ای، جغرافیای روستایی
Abbas Saeidi
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Geography and Regional Planning, Rural geography
دکتر فرهنگ ارشاد
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Farhang Ershad
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: sociology
دکتر سوسن باستانی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
دکتر پویا علاءالدینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی
Pooya Alaedini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning
دکتر هوشنگ نایبی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hooshang Nayebi
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمود مسکوب

Mahmoud Meskoub

دکتر حسین ایمانی جاجرمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Imani Jajarmi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
ویراستارفارسی
محسن حسین پور مقدم
محسن حسین پور مقدم

مدیر اجرایی
دکتر حسن بخشی زاده
دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hassan Bakhshizadeh
Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۶