درباره نشریه
ISSN:
2008-8140
eISSN:
2322-3618
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه ارومیه (دانشکده دامپزشکی)
مدیر مسئول:
دکتر حسین تاجیک
سردبیر:
فرشید صراف زاده رضایی
دستیار سردبیر:
دکتر مجتبی هادیان
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی بهفر
تلفن:
044-31942575
دورنگار:
044-31942575
سایت اختصاصی:
vrf.iranjournals.ir
تلفن همراه:
09141411418
صندوق پستی:
1177-57153
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/16
مدیر مسئول
دکتر حسین تاجیک
استاد
دانشگاه ارومیه
Hossein Tajik
Professor
University of Urmia
سردبیر
فرشید صراف زاده رضایی

Farshid Sarrafzadeh Rezaei

دستیار سردبیر
دکتر مجتبی هادیان
استادیار
دانشگاه ارومیه
Mojtaba Hadian
Assistant Professor
University of Urmia
اعضای تحریریه
قادر جلیل زاده امین
دانشیار
دانشگاه ارومیه
Ghader Jalilzadeh Amin
Associate Professor
University of Urmia
کریم مردانی
استاد
دانشگاه ارومیه
Karim Mardani
Professor
University of Urmia
علی شالیزار جلالی
دانشیار
دانشگاه ارومیه
Ali Shalizar Jalali
Associate Professor
University of Urmia
دکتر افشین آخوندزاده بستی
استاد
دانشگاه تهران
Afshin Akhond Zadeh
Professor
University of Tehran
دکتر سید مرتضی علوی شوشتری
استاد
دانشگاه ارومیه
Sayad Morteza Alavi Shosh Tari
Professor
University of Urmia
دکتر محمدحسن انصاری
استاد
دانشگاه ارومیه
Mohammad Hassan Ansari
Professor
University of Urmia
دکتر محمدرضا اصلانی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شهرکرد
Mohammad Reza Aslani
Professor Faculty of Veterinary Medicine
Shahrekord University
Specialist: Large Animal Internal Medicine
دکتر سیامک عصری رضایی
دانشیار
دانشگاه ارومیه
Siamak Asri Rezaei
Associate Professor
University of Urmia
Richard Eddie Clutton
Professor University of Edinburgh, Edinburgh, UK
دکتر بهرام دلیرنقده
استاد
دانشگاه ارومیه
Bahram Dalir Naghadeh
Professor
University of Urmia
دکتر امیر حاجی نورمحمدی
استاد
Amir Haji Noor Mohammadi
Professor University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands
دکتر رحیم حب نقی
دانشیار گروه پاتوبیولوژی - دانشکده دامپزشکی
دانشگاه ارومیه
Rahim Hobbe Naghi
Associate Professor, Department of Pathobiology - Faculty of Veterinary Medicine
University of Urmia
دکتر علیرضا خسروی
استاد
دانشگاه تهران
Ali Reza Khosravi
Professor
University of Tehran
H.H.S Kooistra
Professor University of Utrecht, Utrecht, The Netherlands
دکتر حسن ملکی نژاد
استاد
دانشگاه ارومیه
Hassan Maleki Nejad
Professor
University of Urmia
دکتر محمدرضا مخبردزفولی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Mohammad Reza Mokhber Dezfouli
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
دکتر ثریا نائم
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: انگل شناسی
Soraya Naem
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Urmia
Specialist: Parasitology
دکتر رسول پیرمحمدی
استاد
دانشگاه ارومیه
Rasoul Pir Mohammadi
Professor
University of Urmia
دکتر سید علی پوربخش
استاد انستیتو رازی
Seyed Ali Pour Bakhsh
Professor at Razi Institute
دکتر سید مهدی رضوی روحانی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: بهداشت شیر
Seyyed Mahdi Razavi Rohani
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Urmia
Specialist: Milk health
دکتر گودرز صادقی
استاد تمام فارماکولوژی، گروه علوم زیستی مقایسه ای، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی، فارماکولوژی دامپزشکی
Goudarz Sadeghi Hashjin
Full Professor, Pharmacology, Department of Comparative Biosciences, Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Pharmacology, Veterinary Pharmacology
دکتر رجبعلی صدرخانلو
استاد
دانشگاه ارومیه
Rajab Ali Sadr Khan Lou
Professor
University of Urmia
دکتر داریوش شیرانی
دانشیار
دانشگاه تهران
Darioush Shirani
Associate Professor
University of Tehran
دکتر سارنگ سروری
دانشیار گروه جراحی رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
Sarang Soroori
Associate Professor, Department of Surgery & Radiology, Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
دکتر مهدی سلطانی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بهداشت و بیماریهای آبزیان
Mehdi Soltani
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Health and Aquatic Diseases
دکتر علیرضا طالبی
دانشیار
دانشگاه ارومیه
Ali Reza Talebi
Associate Professor
University of Urmia
دکتر اسماعیل تمدن فرد
استاد
دانشگاه ارومیه
Esmail Tamaddon Fard
Professor
University of Urmia
دکتر اکبر تقی زاده
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم دامی- تغذیه نشخوارکنندگان
Akbar Taghi Zadeh
Professor School of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Animal Science - Nutrition Ruminants
دکتر ناصر وصال
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی دامپزشکی
Nasser Vesal
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Shirazu
Specialist: Veterinary Anesthesia
مدیر اجرایی
دکتر مهدی بهفر
استادیار
دانشگاه ارومیه
Mehdi Beh Far
Assistant Professor
University of Urmia
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۳