درباره نشریه
ISSN:
2228- 7698
eISSN:
2423- 5741
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی ازهری
سردبیر:
دکتر بیژن برومند
دبیراجرایی:
دکتر سعید صرامی
تلفن:
031-33912877
دورنگار:
031-33912877
سایت اختصاصی:
jcme.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، سازمان مرکزی، دفتر نشریات علمی دانشگاه، ، کدپستی: 8415683111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/22
مدیر مسئول
دکتر مجتبی ازهری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Mojtaba Azhari
Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
سردبیر
دکتر بیژن برومند
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
Bijan Boroomad
Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
اعضای تحریریه
دکتر امیررضا خویی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Amir Reza Khoei
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر حسین حسینی تودشکی
استاد مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hossein Hosseini Toudeshky
Professor aerospace engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر مجتبی ازهری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی سازه
Mojtaba Azhari
Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Structural Engineering
دکتر بیژن برومند
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
Bijan Boroomad
Professor Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر احمدرضا پیشه ور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Ahmadreza Pishevar
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر مهرداد تقی زاده منظری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
Mehrdad Taghi Zadeh
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
دکتر فرهنگ جلالی فراهانی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
Farhang Jalali Farahani
Professor Faculty of Chemical Engineering
University of Tehran
دکتر سید رضا حجازی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Reza Hejazi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر فیاض رحیم زاده رفویی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: ریاضیات پیش رفته، اندرکنش، سازه، دینامیک سازه ها و کنترل، مهندسی زلزله
Fayaz Rahim Zadeh Rofooei
Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Advanced Mathematics, Structural Dynamics and Control, Earthquake Engineerin
دکتر محمدسعید سعیدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Saeed Saeedi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی اصفهان
Seyyed Morteza Saghaeeian Nejad
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر ابراهیم شیرانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Shirani
Professor دانشکده مهندسي مکانيک
Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر کیقباد شمس
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Key Ghobad Shams
Professor Faculty of Chemical Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر سعید ضیایی راد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
Saeed Ziaei Rad
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب
Naser Taleb Beydokhti
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
University of Shirazu
Specialist: Civil and Environmental Engineering, water engineering
دکتر قاسم مصلحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ghasem Moslehi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر سهیل محمدی توچایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Soheyl Mohammadi Toochaee
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
دکتر محمود یعقوبی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
دبیراجرایی
دکتر سعید صرامی
دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: استفاده از روش های عددی در مهندسی سازه پایداری سازه ها ورق های کامپوزیتی و نانو ورق ها
Saeed Sarrami
Faculty of Civil Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Application of Numerical Methods in Structural Engineering Sustainability of structures Composite sheets and nano sheets
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۹