درباره نشریه
ISSN:
2251-600X
eISSN:
2423-5733
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر علی شفیعی
سردبیر:
دکتر احمد کرمانپور
تلفن:
031-33912877
سایت اختصاصی:
jame.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی و انتشارات، نشریه مواد پیشرفته در مهندسی ، کدپستی: 8415683111
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/02
مدیر مسئول
دکتر علی شفیعی
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، فرایندهای متالورژی
Ali Shafyei
Associate Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Metallurgical processes
سردبیر
دکتر احمد کرمانپور
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Ahmad Kerman Pur
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
اعضای تحریریه
دکتر روح الله باقری
استاد گروه مهندسی شیمی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Rouhollah Bagheri
Professor Chemical Engineering Department
Specialist: chemical engineering
دکتر سیروس جوادپور
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Sirus Javadpour
Professor Faculty of Material Engineering
University of Shirazu
Specialist: Materials Engineering
دکتر احمد کرمانپور
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Ahmad Kerman Pur
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
دکتر احمد ساعتچی
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، خوردگی، خواص فیزیکی مواد
Ahmad Saatchi
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Corrosion, physical properties of materials
دکتر مرتضی زندرحیمی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالوژی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Morteza Zand Rahimi
Professor Faculty of Material Science and Metallurgy
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر پیروز پیروز
استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
Pirooz Pirooz
Professor
دکتر کیوان رئیسی
دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: الکتروشیمی، خوردگی
Keyvan Raeissi
Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Electrochemical, corrosion
دکتر حسین سرپولکی
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد (سرامیک)
Hosein Sar Poolaki
Associate Professor School of Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Material Engineering (Ceramic)
دکتر سید عبدالکریم سجادی
استاد دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: سوپر آلیاژها، عملیات حرارتی، نانوکامپوزیتها، فوم های فلزی، نانو مواد
Seyed Abdolkarim Sajjadi
Professor, Department of Materials Science and Engineering, Faculty of Engeering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر مرتضی شمعانیان اصفهانی
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: جوشکاری، متالورژی استخراجی
Morteza Shamanian Isfahani
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Welding, extractive metallurgy
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو، شیمی معدنی
Masoud Salavati Niasari
Professor chemistry college
University of Kashan
Specialist: Nanoscience, Inorganic Chemistry
دکتر پرویز کاملی
استاد دانشکده فیزیک
Parviz Kameli
Professor Faculty of Physics
دکتر اسکندر کشاورزعلمداری
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: متالورژی استخراجی
Eskandar Keshavarz Alamdari
Faculty of Mining and Metallurgy Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Extractive metallurgy
دکتر سعید کرباسی
استاد مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال- گروه بیومواد و مهندسی بافت- دانشکده فناوری های نوین پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Saeed Karbasi
Professor, biomaterials and tissue engineering department
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Tissue Engineering, Biomaterials
دکتر بهزاد نیرومند
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
Behzad Niroo Mand
Associate Professor
Isfahan University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۵