درباره نشریه
ISSN:
1025- 2851
eISSN:
2423- 5733
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی شمعانیان اصفهانی
سردبیر:
دکتر محمدعلی گلعذار
تلفن:
031-33912877
دورنگار:
031-33912877
سایت اختصاصی:
jame.iut.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی دانشگاه، ، کدپستی: 8415683111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/11

این مجله تا آخر سال بیست و هفتم با عنوان دو فصلنامه استقلال منتشر شده است.

مدیر مسئول
دکتر مرتضی شمعانیان اصفهانی
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: جوشکاری، متالورژی استخراجی
Morteza Shamanian Isfahani
Professor, Faculty of Material Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Welding, extractive metallurgy
سردبیر
دکتر محمدعلی گلعذار
استاد دانشکده مواد
Mohammad Ali Gol Ozar
Professor, School of Material,
هیات تحریریه
دکتر روح الله باقری
استاد گروه مهندسی شیمی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Rouhollah Bagheri
Professor, Chemical Engineering Department,
Specialist: chemical engineering
دکتر سیروس جوادپور
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Sirus Javadpour
Professor, Faculty of Material Engineering, University of Shirazu
Specialist: Materials Engineering
دکتر احمد کرمانپور
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
Ahmad Kerman Pur
Professor, Faculty of Material Engineering, Isfahan University of Technology
دکتر احمد ساعتچی
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، خوردگی، خواص فیزیکی مواد
Ahmad Saatchi
Professor, Faculty of Material Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Corrosion, physical properties of materials
دکتر مرتضی زندرحیمی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
Morteza Zand Rahimi
Professor, Faculty of Material Science and Metallurgy, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر پیروز پیروز
استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
Pirooz Pirooz
Professor,
دکتر کیوان رئیسی
دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: الکتروشیمی، خوردگی
Keyvan Raeissi
Faculty of Material Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Electrochemical, corrosion
دکتر حسین سرپولکی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی مواد (سرامیک)
Hosein Sar Poolaki
Associate Professor, School of Metallurgy, Iran University of Science and Technology
Specialist: Material Engineering (Ceramic)
دکتر سیدعبدالکریم سجادی
استاد دانشکده مهندسی مواد
Seyed Abdolkarim Sajjadi
Professor, Faculty of Material Engineering,
دکتر مرتضی شمعانیان اصفهانی
استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: جوشکاری، متالورژی استخراجی
Morteza Shamanian Isfahani
Professor, Faculty of Material Engineering, Isfahan University of Technology
Specialist: Welding, extractive metallurgy
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
استاد دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو، شیمی معدنی
Masoud Salavati Niasari
Professor, chemistry college, University of Kashan
Specialist: Nanoscience, Inorganic Chemistry
دکتر پرویز کاملی
استاد دانشکده فیزیک
Parviz Kameli
Professor, Faculty of Physics,
دکتر اسکندر کشاورزعلمداری
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: متالورژی استخراجی
Eskandar Keshavarz Alamdari
Faculty of Mining and Metallurgy Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Extractive metallurgy
دکتر سعید کرباسی
استاد دانشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی
Saeed Karbasi
Professor, School of Advanced Medical Technology,
دکتر بهزاد نیرومند
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
Behzad Niroo Mand
Associate Professor, Isfahan University of Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۹