درباره نشریه
ISSN:
2008-9112
eISSN:
2538-4171
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
این مجله تا قبل از شماره 81 با نام مجله مطالعات اسلامی منتشر شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
تلفن:
051-38803873
دورنگار:
051-38803873
سایت اختصاصی:
jphilosophy.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات شهید مطهری (ره) ، ، کدپستی: 9177948955
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/27
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Morteza Hoseini Shahroodi
Professor, School of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
سردبیر
حجت الاسلام دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Morteza Hoseini Shahroodi
Professor, School of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
هیات تحریریه
دکتر احمد احمدی
استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه غرب
Ahmad Ahmadi
Professor, گروه فلسفه, University of Tehran
Specialist: Western philosophy
حجت الاسلام دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Morteza Hoseini Shahroodi
Professor, School of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر سیدعلی حقی
دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Seyyed Ali Haghi
Associate Professor, School of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر مهدی دهباشی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه غرب
Mehdi Dehbashi
The professor., University of Isfahan
Specialist: Western philosophy
دکتر محمد ذبیحی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام، فلسفه و حکمت اسلامی
Mohammad Zabihi
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Qom
Specialist: Philosophy and theology, Islamic philosophy and wisdom
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
BakhtiarBakhtiar Shabani Varaki
Professor, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Education
دکتر فیاض قرایی
دانشیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ادیان و عرفان تطبیقی
Fayyaz Gharaei
Associate Professor, Theology and Islamic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Adaptive religions and mysticism
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر قاسم کاکائی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، الهیات
Ghasem Kakaie
Professor, School of Theology and Islamic Studies, University of Shirazu
Specialist: Islamic philosophy and theology, Theology
ویراستارفارسی
علی کشاورز
علی کشاورز
Ali Keshavarz
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۸