درباره نشریه
ISSN:
7470-2008
eISSN:
7388-2228
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام)
مدیر مسئول:
دکتر یحیی دولتی
سردبیر:
دکتر علیرضا فیروز
مدیر اجرایی:
دکتر منصور نصیری کاشانی
کارشناس اجرایی:
سیدابراهیم اسکندری
تلفن:
021-88978190
دورنگار:
021-88978190
سایت اختصاصی:
jdc.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان طالقانی غربی، شماره 415، مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام، ، کدپستی: 1416613675
صندوق پستی:
6383-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/11
مدیر مسئول
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
سردبیر
دکتر علیرضا فیروز
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Alireza Firooz
Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
Mahira Hamdy Mahmoud El Sayed
Mahira Hamdy Mahmoud El Sayed
Belkais Marwan Badr
Belkais Marwan Badr
Dermatologist,
Camila K. Janniger
Camila K. Janniger
Professor,
Amr Abdel-Hakim Rateb
Amr Abdel-Hakim Rateb
Professor, Dermatology,
Sandra Read
Sandra Read
Dermatologist,
Wedad Zoheir Mostafa
Wedad Zoheir Mostafa
Professor, Dermatology,
دکتر نیره حسن مفتاح
دکتر نیره حسن مفتاح
استاد پوست
Nayera Hassan Moftah
Professor, Dermatology,
دکتر بهرام سینا
دکتر بهرام سینا
استاد پوست
Bahram Sina
Professor, Dermatolgy,
دکتر علی معین
دکتر علی معین
دانشیار پوست
Ali Moiin
Associate Professor, Dermatolgy,
David McLean
David McLean
Professor, Dermatology and Skin Science,
Dedee Francis Murrell
Dedee Francis Murrell
Professor, Dermatolgy,
دکتر علیرضا خاتمی
استادیار پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Khatami
Assistant Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدحسین مرتضوی
دکتر سیدحسین مرتضوی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Seyyed Hossein Mortazavi
Professor, Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
دکتر امیرهوشنگ احسانی
دکتر امیرهوشنگ احسانی
دانشیار پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amir Hooshang Ehsani
Associate Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی خامسی پور
استاد ایمنی شناسی و میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Khamesipour
Professor, Immunology and Microbiology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر شیدا شمس دواچی
دکتر شیدا شمس دواچی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sheyda Chams Davachi
Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
دکتر وحید مشایخی قیونلو
دانشیار پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Vahid Mashayekhi Ghoyunlu
Associate Professor, Dermatolgy, Mashhad University of Medical Sciences
دکتر مریم دانش پژوه
دکتر مریم دانش پژوه
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Daneshpazhooh
Associate Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر سیمین شمسی میمندی
دکتر سیمین شمسی میمندی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Simin Shamsi Meymandi
Dermatology, Dermatology, Kerman University of Medical Sciences
دکتر سیده زهرابیگم موسوی
دانشیار پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Seyedeh Zahra Beygom Moosavi
Associate professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
دکتر فریبا ایرجی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پوست
Fariba Iraji
Dermatolgy, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سیدمسعود داوودی
دانشیار پوست دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyyed Masoud Davoudi
Associate Professor, Dermatolgy, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر داریوش مهرگان
دکتر داریوش مهرگان
استاد پوست
Darius Mehregan
Professor, Dermatolgy,
Ashraf Mohamed Badawi
Ashraf Mohamed Badawi
Dermatologist,
Specialist: dermatology
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دکتر محمود فرشچیان
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mahmood Farshchian
Professor, Dermatolgy, Hamedan University of Medical Sciences
دکتر منصور نصیری کاشانی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Mansour Nassiri Kashani
Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
Martin Black
Martin Black
Professor,
Terence J. Ryan
Terence J. Ryan
Professor, Dermatology,
دکتر علیرضا فیروز
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Alireza Firooz
Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
دانشیار پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Nilforoushzadeh
Associate Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
دکتر کامران بلیغی
دکتر کامران بلیغی
دانشیار پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Kamran Balighi
Associate Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
Noufal Raboobee
Noufal Raboobee
Dermatologist,
Luis G. M. Castro
Luis G. M. Castro
Professor, Dermatology,
دکتر کیوان نوری
دکتر کیوان نوری
استاد
Keyvan Nouri
Professor, Dermatology and Cutaneous Surgery,
دکتر محمودرضا جعفری
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فارماکوسیوتیکس
Mahmoud Reza Jaafari
Professor, Department of Pharmaceutical and Nanotechnology,, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر حمیدرضا رضوانی
دکتر حمیدرضا رضوانی
Hamid Reza Rezvani
دکتر کامبیز کامیاب
دکتر کامبیز کامیاب
دانشیار درماتوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Kambiz Kamyab
Assistant Professor, Dermatopathology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Jana Hercogova
Jana Hercogova
Professor, Dermatolgy,
دکتر زهره حاج حیدری
دانشیار پوست دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پوست
Zohreh Hajheydari
Associate Professor, Dermatolgy, Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
دکتر امید زرگری
Omid Zargari
Martin Kassir
Martin Kassir
Dermatologist,
دکتر فرهاد هنجنی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پوست
Farhad Hanjani
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
دکتر زهرا حلاجی
دکتر زهرا حلاجی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Zahra Halaji
Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: of Dermatolgy
دکتر ایرج شریفی
استاد انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor, Parasitology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
Torello Lotti
Torello Lotti
Professor, Dermatology,
دکتر رضا یعقوبی
دکتر رضا یعقوبی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Reza Yaghoobi
Professor, Dermatolgy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
دکتر علی رضایی
استاد واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
Ali Rezaei
Professor, Tabriz Branch, Branch, Islamic Azad University
ویراستار انگلیسی
لیلا ایزدی فیروزآبادی
لیلا ایزدی فیروزآبادی
مدیر اجرایی
دکتر منصور نصیری کاشانی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Mansour Nassiri Kashani
Professor, Dermatolgy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
کارشناس اجرایی
سیدابراهیم اسکندری
سیدابراهیم اسکندری
Seyed Ebrahim Eskandari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۴