درباره نشریه
ISSN:
7470-2008
eISSN:
7388-2228
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام)
مدیر مسئول:
دکتر یحیی دولتی
سردبیر:
دکتر علیرضا فیروز
مدیر اجرایی:
دکتر منصور نصیری کاشانی
ویراستار فارسی:
دکتر علی رضایی شریف
ویراستار انگلیسی:
لیلا ایزدی فیروزآبادی
کارشناس اجرایی:
سید ابراهیم اسکندری
تلفن:
021-88978190
دورنگار:
021-88978190
سایت اختصاصی:
jdc.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان طالقانی غربی، شماره 415، مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام، ، کدپستی: 1416613675
صندوق پستی:
6383-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1400/01/11
مدیر مسئول
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
سردبیر
دکتر علیرضا فیروز
استاد Center for Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Alireza Firooz
Professor, CRTSDL
Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Mahira Hamdy Mahmoud El Sayed
Mahira Hamdy Mahmoud El Sayed

Belkais Marwan Badr
Belkais Marwan Badr
Dermatologist
Camila K. Janniger
Camila K. Janniger
Professor
Amr Abdel-Hakim Rateb
Amr Abdel-Hakim Rateb
Professor Dermatology
Sandra Read
Sandra Read
Dermatologist
Wedad Zoheir Mostafa
Wedad Zoheir Mostafa
Professor Dermatology
دکتر نیره حسن مفتاح
دکتر نیره حسن مفتاح
استاد پوست
Nayera Hassan Moftah
Professor Dermatology
دکتر بهرام سینا
دکتر بهرام سینا
استاد پوست
Bahram Sina
Professor Dermatolgy
دکتر علی معین
دکتر علی معین
دانشیار پوست
Ali Moiin
Associate Professor Dermatolgy
David McLean
David McLean
Professor Dermatology and Skin Science
Dedee Francis Murrell
Dedee Francis Murrell
Professor Dermatolgy
دکتر علیرضا خاتمی
استادیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Khatami
Assistant Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید حسین مرتضوی
دکتر سید حسین مرتضوی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Seyyed Hossein Mortazavi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
دکتر امیرهوشنگ احسانی
دکتر امیرهوشنگ احسانی
دانشیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amir Hooshang Ehsani
Associate Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی خامسی پور
استاد ایمنی شناسی و میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Khamesipour
Professor Immunology and Microbiology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر شیدا شمس دواچی
دکتر شیدا شمس دواچی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sheyda Chams Davachi
Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر وحید مشایخی قیونلو
دانشیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Vahid Mashayekhi Ghoyunlu
Associate Professor Dermatolgy
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر مریم دانش پژوه
دکتر مریم دانش پژوه
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Daneshpazhooh
Associate Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatology
دکتر سیمین شمسی میمندی
دکتر سیمین شمسی میمندی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Simin Shamsi Meymandi
Dermatology Dermatology
Kerman University of Medical Sciences
دکتر زهرابیگم موسوی
دانشیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Zahra Beygom Moosavi
Associate professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
دکتر فریبا ایرجی
استاد پزشکی گروه پوست
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پوست
Fariba Iraji
Professor, Isfahan university of medical sciences
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سید مسعود داوودی
دانشیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyyed Masoud Davoudi
Associate Professor Dermatolgy
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر داریوش مهرگان
دکتر داریوش مهرگان
استاد پوست
Darius Mehregan
Professor Dermatolgy
Ashraf Mohamed Badawi
Ashraf Mohamed Badawi
Dermatologist
Specialist: dermatology
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دکتر محمود فرشچیان
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Mahmood Farshchian
Professor Dermatolgy
Hamedan University of Medical Sciences
دکتر منصور نصیری کاشانی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Mansour Nassiri Kashani
Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
Martin Black
Martin Black
Professor
Terence J. Ryan
Terence J. Ryan
Professor Dermatology
دکتر علیرضا فیروز
استاد Center for Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Alireza Firooz
Professor, CRTSDL
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
دانشیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Nilforoushzadeh
Associate Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
دکتر کامران بلیغی
دکتر کامران بلیغی
دانشیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Kamran Balighi
Associate Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
Noufal Raboobee
Noufal Raboobee
Dermatologist
Luis G. M. Castro
Luis G. M. Castro
Professor Dermatology
دکتر کیوان نوری
دکتر کیوان نوری
استاد
Keyvan Nouri
Professor Dermatology and Cutaneous Surgery
دکتر محمودرضا جعفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فارماکوسیوتیکس
Mahmoud Reza Jaafari
Professor Department of Pharmaceutical and Nanotechnology,
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر حمیدرضا رضوانی
دکتر حمیدرضا رضوانی

Hamid Reza Rezvani

دکتر کامبیز کامیاب
دکتر کامبیز کامیاب
دانشیار درماتوپاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Kambiz Kamyab
Assistant Professor Dermatopathology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
Jana Hercogova
Jana Hercogova
Professor Dermatolgy
دکتر زهره حاج حیدری
دانشیار پوست
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پوست
Zohreh Hajheydari
Associate Professor Dermatolgy
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
دکتر امید زرگری

Omid Zargari

Martin Kassir
Martin Kassir
Dermatologist
دکتر فرهاد هنجنی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پوست
Farhad Hanjani
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
دکتر زهرا حلاجی
دکتر زهرا حلاجی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پوست
Zahra Halaji
Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: of Dermatolgy
دکتر ایرج شریفی
استاد انگل شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Iraj Sharifi
Professor Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
Torello Lotti
Torello Lotti
Professor Dermatology
دکتر رضا یعقوبی
دکتر رضا یعقوبی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Reza Yaghoobi
Professor Dermatolgy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
دکتر علی رضایی شریف
استاد واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ali Rezaeisharif
Professor Tabriz Branch
Central Office, Islamic Azad University
ویراستار انگلیسی
لیلا ایزدی فیروزآبادی
لیلا ایزدی فیروزآبادی

مدیر اجرایی
دکتر منصور نصیری کاشانی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های پوست
Mansour Nassiri Kashani
Professor Dermatolgy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Dermatolgy
کارشناس اجرایی
سید ابراهیم اسکندری
سید ابراهیم اسکندری

Seyed Ebrahim Eskandari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۱