درباره نشریه
ISSN:
1026-6542
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده اقتصاد)
مدیر مسئول:
دکتر ابوالقاسم مهدوی
سردبیر:
دکتر حسین عباسی نژاد
مدیر اجرایی:
حمیده میرحسین زاده
تلفن:
021-88004584
دورنگار:
021-88004584
سایت اختصاصی:
ier.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان شریعتی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
صندوق پستی:
6445-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/04
مدیر مسئول
دکتر ابوالقاسم مهدوی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد نظری
Abolghasem Mahdavi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Theoretical Economics
سردبیر
دکتر حسین عباسی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد سنجی و اقتصاد عمومی
Hossein Abbasinejad
Professor
University of Tehran
Specialist: Econometrics and Public Economics
اعضای تحریریه
دکتر مجید احمدیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد محیطی، اقتصاد- انرژی منابع محیط زیست
Majid Ahmadian
Professor
University of Tehran
Specialist: Environmental Economics, Economics - Energy Resources of the Environment
زهرا افشاری

Zahra Afshari

دکتر ابراهیم گرجی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Ebrahim Gorji
Professor
University of Tehran
Specialist: Macroeconomics
دکتر رضا حمزه ای

رشته تخصصی: اقتصاد سنجی، اقتصاد تجربی، اقتصاد مالی
Reza Hamzaee

Specialist: Econometrics, Experimental Economics, Financial Economics
دکتر محمود ختایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد کلان
Mahmoud Khataee

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Macroeconomics
دکتر سعید مشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Saeed Moshiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economics
دکتر تیمور رحمانی
دانشیار
دانشگاه تهران
Teymur Rahmani
Associate Professor
University of Tehran
دکتر هدایه سماواتی

رشته تخصصی: اقتصاد میکرو، اقتصاد کلان، سیاست اقتصادی
Hedayeh Samavati
Indiana University- Purdue University, Fort Wayne
Specialist: Microeconomics, Macroeconomics, Economic Policy
دکتر کاظم یاوری
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اقتصاد نفت، اقتصاد بین الملل و توسعه، اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، اقتصاد بین الملل
Kazem Yavari
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Development Economics, International Economics, Macroeconomics, Oil economy
Christian Dreger

Specialist: International economics, forecasting business cycles, monetary policy, macro-econometric models, applied econometrics
دکتر شاما غمخوار
دکتر شاما غمخوار

رشته تخصصی: سیاست اقتصادی محیطی، امور مالی دولتی، مدیریت مالی
Shama Ghamkhar
University of Texas, Austin
Specialist: Environmental Economic policy, Public finance, Financial management
مدیر اجرایی
حمیده میرحسین زاده
حمیده میرحسین زاده
دانشکده اقتصاد
دانشگاه تهران
Hamideh Mirhosseinzadeh
Faculty of Economics
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۸