درباره نشریه
ISSN:
2322-2093
eISSN:
2423-6691
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده فنی)
مدیر مسئول:
دکتر ناصر سلطانی
سردبیر:
دکتر مسعود تابش
مدیر اجرایی:
ناهید اختری
مسئول اشتراک:
اختری
تلفن:
021-88956097
دورنگار:
021-88956097
سایت اختصاصی:
ceij.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان طالقانی، ساختمان 429، طبقه 4، واحد 7
صندوق پستی:
4563-11155
اشتراک:
دورنگار:
021-88956097
پست الکترونیک:
ceij@ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/16
مدیر مسئول
دکتر ناصر سلطانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Naser Soltani
Professor School of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر مسعود تابش
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران منابع آب، عمران- سیستمهای منابع آب
Massoud Tabesh
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Civil Engineering- Water resource
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدتقی احمدیان
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تعاملات پویا، و باز شدن استاتیک مشترک
Mohammad Taghi Ahmadian
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Dynamic Interactions, and Static Joint Opening
دکتر خسرو برگی
دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی سازه، زلزله و سازه های دریایی
Khosrow Bargi
Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Structural Engineering, Earthquake and Offshore Engineering
دکتر کامبیز بهنیا
دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل
Kambiz Behnia
Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Geotechnical Engineering and Transportation
دکتر رحیم فرهنگ بن کهل
دکتر رحیم فرهنگ بن کهل

دکتر ریچارد باروز
دکتر ریچارد باروز

دکتر بهروز گتمیری
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Behroz Getmiri
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Civil Engineering
دکتر  گوپتا
دکتر گوپتا

دکتر رضا کراچیان
استاد تمام مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Reza Kerachian
Full Professor, Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Water and Environmental Systems Management
دکتر ایرج محمودزاده کنی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: راه و ساختمان
Iradj Mahmoudzadeh Kani
Professor
University of Tehran
Specialist: Civil
دکتر سید مجدالدین میرمحمدحسینی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: ژئوتکنیک لرزه ای-راه و ترابری- ژئوتکنیک- دینامیک خاک
Seyyed Majdedin Mir Mohammad Hosseini
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Seismic geotechnical-road and transportation-Geotechnical-Soil dynamics
دکتر علی اصغر میرقاسمی
استاد پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Ali Asghar Mirghasemi
Professor College of Engineering, Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
دکتر برزین مباشر
دکتر برزین مباشر

دکتر مسعود متولی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی سازه و مصالح ساختمانی، مهندسی راه و ساختمان
Masoud Motevali
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Structural and Building Materials Engineering, Road and Building Engineering
دکتر هوشیار نوشین
دکتر هوشیار نوشین
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Hoosh Yar Nooshin
Associate Professor
Specialist: Civil Engineering
دکتر محمد رحیمیان
استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Mohammad Rahimian
Professor, Civil Engineering Department, College of Engineering, University of Tehran
University of Tehran
Specialist: Civil Engineering
مرتضی سعیدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Morteza Saeedi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
استاد مهندسی عمران
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: هیدرولیک
Seyyed Ali Akbar Salehi Neyshaboori
Professor, CIVIL ENGINEERING
Tarbiat Modares University
Specialist: Hydraulic
دکتر  سروشیان
دکتر سروشیان

دکتر شیرو تاکادا
دکتر شیرو تاکادا

دکتر ایکیو توهاتا
دکتر ایکیو توهاتا

دکتر سید مهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
مدیر اجرایی
ناهید اختری
ناهید اختری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۰