درباره نشریه
ISSN:
2008-5109
eISSN:
2008-5435
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر فریده گل بابایی
سردبیر:
دکتر عادل مظلومی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
مدیرداخلی:
دکتر هانیه اخلاص
تلفن:
021-88992665
دورنگار:
021-88992665
سایت اختصاصی:
ijoh.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مجله بین المللی بهداشت حرفه ای
صندوق پستی:
119-13155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/21
مدیر مسئول
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
سردبیر
دکتر عادل مظلومی
دانشیار گروه بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارگونومی و ایمنی صنعتی (بهداشت حرفه ای)
Adel Mazloumi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ergonimics and Industrial Safety (Occupational Health Engineering)
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرحمان بهرامی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Abdorrahman Bahrami
Professor School of Public Health
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر علی خوانین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه تربیت مدرس
Ali Khavanin
Associate Professor Department of Occupational Health Engineering
Tarbiat Modares University
Azma Putra
Azma Putra

دکتر ایرج محمدفام

Iraj Mohammadfam

Donald J Wilson
Donald J Wilson

Karen Jacobs
Karen Jacobs

دکتر مهدی جهانگیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Mehdi Jahangiri
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر سید ابوالفضل ذاکریان
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
seyed Abolfazl Zakerian

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational health
دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Jamaleddin Shah Taheri
Professor Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر مسعود نقاب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Masoud Neghab
Professor Department of Occupational Health, School of Health
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Toxicology
دکتر هوشنگ شهنواز
استاد
Houshang Shahnavaz
Professor Lule? University, Sweden
Derek Stevenson
Derek Stevenson
University of Surrey, UK
مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Monazzam Esmaelpoor
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
مدیرداخلی
دکتر هانیه اخلاص
دکتر هانیه اخلاص

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۸