درباره نشریه
ISSN:
2008-5109
eISSN:
2008-5435
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر فریده گل بابایی
سردبیر:
دکتر عادل مظلومی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
تلفن:
021-88992665
دورنگار:
021-88992665
سایت اختصاصی:
ijoh.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، مجله بین المللی بهداشت حرفه ای
صندوق پستی:
119-13155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/16
مدیر مسئول
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
سردبیر
دکتر عادل مظلومی
دانشیار گروه بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارگونومی و ایمنی صنعتی (بهداشت حرفه ای)
Adel Mazloumi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ergonimics and Industrial Safety (Occupational Health Engineering)
اعضای تحریریه
دکتر فرهنگ اکبرخان زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farhang Akbar Khanzadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهناز باکند
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Shahnaz Bakand
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر علی اصغر فرشاد
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Asghar Farshad
Associate Professor School of Public Health and Institute of Public Health Researches
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر مهدی قاسم خانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mehdi Ghasemkhani
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Occupational Health
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
Ireneh Jensen

Y. W Lam
Y. W Lam

دکتر پروین نصیری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Parvin Nassiri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: environmental engineering, Health, Safety and Environment
دکتر مسعود نقاب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Masoud Neghab
Professor Department of Occupational Health, School of Health
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Toxicology
Dan Norback
Dan Norback

دکتر هوشنگ شهنواز
استاد
Houshang Shahnavaz
Professor Lule? University, Sweden
Derek Stevenson
Derek Stevenson

دکتر اوا وینگارد
دکتر اوا وینگارد

دکتر گونیلا ویسلاندر
دکتر گونیلا ویسلاندر

دکتر  ویندر
دکتر ویندر

دکتر  یونسیان
دکتر یونسیان

ویراستار انگلیسی
نرگس زره دار
نرگس زره دار

Narges Zaredar

دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor Department of Medical Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Monazzam Esmaelpoor
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۵