درباره نشریه
ISSN:
2345-6523
eISSN:
2345-6531
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سرمدی
سردبیر:
دکتر حسین زارع
مدیرداخلی:
دکتر محمدحسن صیف
تلفن:
071-32253161 ، داخلی: 277
سایت اختصاصی:
etl.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/10
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا سرمدی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Sarmadi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology, Philosophy of Education
سردبیر
دکتر حسین زارع

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی شناختی
Hossin Zare

Payame Noor University
اعضای تحریریه
دکتر فرزانه میکاییلی منیع
دانشیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Farzaneh Michaeli Manee
Associate Professor
University of Urmia
Specialist: Educational Psychology
دکتر اکبر رضایی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی و علوم تربیتی
Akbar Rezaei
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Psychology and Educational Sciences
دکتر محمدحسن صیف
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Mohammad hassan Seif
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر سید مهدی سجادی
استاد فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mehdi Sajjadi
Professor, Philosophy of Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر مهران فرج اللهی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mehran Farajollahi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Educational Science
دکتر بهرام جوکار
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Bahram Jowkar
Professor
University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
دانشیار مشاوره
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Masoud Gholamali Lavasani
Associate Professor, counseling
University of Tehran
Specialist: psychology
مدیرداخلی
دکتر محمدحسن صیف
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Mohammad hassan Seif
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Distance Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۹