درباره نشریه
ISSN:
2345-6523
eISSN:
2345-6531
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سرمدی
سردبیر:
دکتر حسین زارع
مدیرداخلی:
دکتر محمدحسن صیف
تلفن:
071-32253161 ، داخلی: 277
سایت اختصاصی:
etl.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/20
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا سرمدی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Sarmadi
Professor, Payame Noor University
Specialist: Clinical Psychology, Philosophy of Education
سردبیر
دکتر حسین زارع
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Hossein Zare
Professor, Payame Noor University
Specialist: Educational Psychology
هیات تحریریه
دکتر فرزانه میکائیلی منیع
دانشیار دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Farzaneh Michaeli Manee
Associate Professor, University of Urmia
Specialist: Educational Psychology
دکتر اکبر رضایی
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: روانشناسی و علوم تربیتی
Akbar Rezaei
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Psychology and Educational Sciences
دکتر محمدحسن صیف
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Mohammad hassan Seif
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Distance Education
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی
Koorosh Fathi Vajargah
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Curriculum, Educational Science
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Abdol Rahim Naveh Ebrahim
Professor, Kharazmi University
Specialist: Higher Education Management
دکتر فریبرز درتاج
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر سیدمهدی سجادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Mehdi Sajjadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر سیدمحمد شبیری
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش محیط زیست
Seyed Mohammad Shobeiri
Professor, Payame Noor University
Specialist: Environmental Education
دکتر مهران فرج اللهی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mehran Farajollahi
Professor, Payame Noor University
Specialist: Educational Science
دکتر بهرام جوکار
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Bahram Jowkar
Professor, University of Shirazu
Specialist: Educational Psychology
دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و مشاوره
Masoud Gholamali Lavasani
Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran
Specialist: Educational Psychology and Counseling
مدیرداخلی
دکتر محمدحسن صیف
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: آموزش از راه دور
Mohammad hassan Seif
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Distance Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹