درباره نشریه
ISSN:
2345-492X
eISSN:
2476-6429
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر عزت الله سام آرام
سردبیر:
دکتر جعفر هزارجریبی
مدیرداخلی:
دکتر معصومه قاراخانی
کارشناس:
مژگان فارسی
مسئول اشتراک:
دکتر مرتضی سالمی
تلفن:
021-22266617
دورنگار:
021-22266617
سایت اختصاصی:
qjsd.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان شهید گل نبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ، کدپستی: 1544915113
اشتراک:
پست الکترونیک:
nahidrastgo@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/26
مدیر مسئول
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
سردبیر
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
اعضای تحریریه
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر غلامرضا لطیفی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی
Gholam Reza Latifi
Associate Professor Faculty of Social Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning
دکتر خدیجه سفیری
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadije Safiri
Professor
University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر سید حسین سراج زاده
استادیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Hosein Serajzadeh
Assistant Professor
Kharazmi University
Specialist: Sociology
دکتر محمدحسین کریم
دانشیار گروه اقتصاد منابع و انرژی دانشکده اقتصاد
دانشگاه خوارزمی
Mohamadhossein Karim
Associate Professor, Department of Resource Economic
Kharazmi University
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolali lahsaeiZadeh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر عبدالله شفیع آبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
دکتر علی اصغر کیا
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
ویراستار انگلیسی
دکتر احسان اکرادی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
مدیرداخلی
دکتر معصومه قاراخانی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Masoomeh Qarakhani
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۷