درباره نشریه
ISSN:
2345-492X
eISSN:
2476-6429
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر عزت الله سام آرام
سردبیر:
دکتر جعفر هزارجریبی
مدیرداخلی:
دکتر معصومه قاراخانی
ویراستار انگلیسی:
فاطمه سرکانی
کارشناس:
مژگان فارسی
مسئول اشتراک:
مرتضی سالمی
تلفن:
021-22266617
دورنگار:
021-22266617
سایت اختصاصی:
qjsd.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان شهید گل نبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ، کدپستی: 1544915113
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/01
مدیر مسئول
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
سردبیر
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
اعضای تحریریه
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر علی اکبر تاج مزینانی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی رفاه اجتماعی
Ali Akbar Taj Mazinani
Assistant Professor Social Science Faculty
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social welfare planning
دکتر حسین راغفر
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد نظری و علوم بانکی، اقتصاد خرد، اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی
Hosein Raghfar
Professor
University of Alzahra
Specialist: Microeconomics, Theoretical Economics and Banking Sciences
دکتر پویا علاءالدینی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی
Pooya Alaedini
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر غلامرضا لطیفی
استاد تمام شهرسازی گروه شهرسازی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی، شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Gholam Reza Latifi
Full Professor, Urban Planning Department of Urban Planning, Faculty of Social Sciences, Allameh University
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning, Urban & Regional Planning, Urban Management
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر محمدحسین کریم
استاد تمام گروه اقتصاد منابع و انرژی دانشکده اقتصاد
دانشگاه خوارزمی تهران
Mohamadhossein Karim
Full Professor, Department of Resource Economic, Kharazmi University, Tehran - Iran
دانشگاه خوارزمی تهران
Specialist: Agricultural and Resource Economics
ویراستار انگلیسی
فاطمه سرکانی
کارشناس فصلنامه علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
Fatemeh Serkani
Expert of Social Sciences Quarterly
Allameh Tabataba'i University
مدیرداخلی
دکتر معصومه قاراخانی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Masoomeh Qarakhani
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology
کارشناس
مژگان فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت فرهنگی
Mojgan Farsi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: cultural management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۸