درباره نشریه
ISSN:
2345-492X
eISSN:
2476-6429
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر عزت الله سام آرام
سردبیر:
دکتر جعفر هزارجریبی
مدیرداخلی:
دکتر معصومه قاراخانی
کارشناس:
مژگان فارسی
مسئول اشتراک:
دکتر مرتضی سالمی
تلفن:
021-22266617
دورنگار:
021-22266617
سایت اختصاصی:
qjsd.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان شهید گل نبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ، کدپستی: 1544915113
اشتراک:
پست الکترونیک:
nahidrastgo@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/26
مدیر مسئول
عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
سردبیر
جعفر هزارجریبی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
هیات تحریریه
حسن سرائی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی-جمعیت شناسی
Hasan Saraee
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology-demographics
غلامرضا لطیفی
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی
Gholam Reza Latifi
Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning
خدیجه سفیری
استاد دانشگاه الزهرا (س)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadije Safiri
Professor, University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
هما زنجانی زاده اعزازی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor, University of Tehran
Specialist: Sociology
محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor, Social Sciences Department, Payame Noor University
Specialist: Sociology
سیدحسین سراج زاده
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyyed Hosein SerajZadeh
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Sociology
محمدحسین کریم
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقتصاد، اقتصادکشاورزی، توسعه پایدار
Mohammad Hossein Karim
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: Economics, Agricultural Economics, Sustainable Development
غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor, University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
عبدالعلی لهسایی زاده
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolali lahsaeiZadeh
Professor, University of Shirazu
Specialist: Sociology
عبدالله شفیع آبادی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
علی اصغر کیا
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
ویراستار انگلیسی
احسان اکرادی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
مدیرداخلی
معصومه قاراخانی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Masoomeh Ghara Khani
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱