درباره نشریه
ISSN:
2345-492X
eISSN:
2476-6429
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر عزت الله سام آرام
سردبیر:
دکتر جعفر هزارجریبی
مدیرداخلی:
دکتر معصومه قاراخانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر احسان اکرادی
کارشناس:
مژگان فارسی
مسئول اشتراک:
مرتضی سالمی
تلفن:
021-22266617
دورنگار:
021-22266617
سایت اختصاصی:
qjsd.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، سه راه ضرابخانه، خیابان شهید گل نبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ، کدپستی: 1544915113
اشتراک:
پست الکترونیک:
nahidrastgo@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1400/06/26
مدیر مسئول
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
سردبیر
دکتر جعفر هزارجریبی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رفاه اجتماعی-جامعه شناسی
Jafar Hezarjaribi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social-sociological welfare
اعضای تحریریه
دکتر حسن سرایی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
hasane saraie

Allameh Tabataba'i University
دکتر غلامرضا لطیفی
استاد تمام برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رنامه ریزی اجتماعی، شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Gholam Reza Latifi
Full Professor, Associate Professor Department of Social,Urban and Regional Planning Faculty of Social Sciences
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Social planning, Urban & Regional Planning, Urban Management
دکتر خدیجه سفیری
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Khadige Safiri
Professor
University of Alzahra
Specialist: جامعه شناسي
دکتر هما زنجانی زاده اعزازی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Homa Zanjani Zade
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohhamad Javad Zahedi Mazandarani
Professor Social Sciences Department
Payame Noor University
Specialist: Sociology
دکتر سید حسین سراج زاده
دانشیار گروه جامعه شناسی
دانشگاه خوارزمی
Seyed Hossein Serajzadeh
Associate Professor, Department of Sociology
Kharazmi University
دکتر محمدحسین کریم
استاد تمام گروه اقتصاد منابع و انرژی دانشکده اقتصاد
دانشگاه خوارزمی تهران
Mohamadhossein Karim
Full Professor, Department of Resource Economic, Kharazmi University, Tehran - Iran
دانشگاه خوارزمی تهران
Specialist: Agricultural and Resource Economics
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolali lahsaeiZadeh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر عبدالله شفیع آبادی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره، روانشانسی
Abdollah Shafiabady
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice, Psychology
دکتر علی اصغر کیا
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی
Ali Asghar Kia
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: social relations
ویراستار انگلیسی
دکتر احسان اکرادی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت آموزش عالی
Ehsan Ekradi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Higher Education Management
مدیرداخلی
دکتر معصومه قاراخانی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Masoomeh Qarakhani
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology
کارشناس
مژگان فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت فرهنگی
Mojgan Farsi

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: cultural management
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۷