درباره نشریه
ISSN:
2008-9325
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی گائینی
سردبیر:
دکتر علی اصغر رواسی
مدیرداخلی:
طیبه پورزاهد
تلفن:
021-88630002
دورنگار:
021-88630002
سایت اختصاصی:
jsb.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/18
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی گائینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران
Abassali Gaeini
Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
سردبیر
دکتر علی اصغر رواسی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مبانی علوم زیستی، فیزیولوژی ورزشی
Ali Asghar Ravasi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Bases of life sciences, Sport physiology
اعضای تحریریه
مجتبی کاویانی
مدیر گروه تغذیه ورزشی و رژیم درمانی دانشگاه آکادیا کانادا
رشته تخصصی: کینسیولوزی (تخصص تغذیه ورزشی)
Mojtaba Kaviani
Director of sports nutrition and diet therapy Acadia University, Canada
Specialist: Doctor of Kinesiology (Sports Nutrition Specialty), Sport Nutrition
دکتر سجاد احمدی زاد
استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم زیستی ورزش
Sajjad Ahmadizad
Assistant Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Exercise Life Sciences
دکتر کریم آزالی علمداری
دانشیار رشته علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Karim Azali Alamdari
Associate Professor, Department of sport Sciences, Faculty of Education&Psychology
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر بختیار ترتیبیان
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Bakhtiyar Tartibian
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sport physiology
سیروس چوبینه

ولی الله دبیدی روشن

حمید رجبی
استاد تمام گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه خوارزمی
Hamid Rajabi
Full Professor, Department of exercise physiology
Kharazmi University
دکتر محمد فرامرزی
دکتر محمد فرامرزی

Mohammad Faramarzi

دکتر محمدرضا کردی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mohammad Reza Kordi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sport physiology
دکتر رحمان سوری
دانشیار دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Soori Rahman
Associate Professor Faculty of Physical Education
University of Tehran
Specialist: Sport physiology
دکتر علی اکبر صبوری
استاد تمام مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Full Professor, Institute of Biochemistry and Biophysics
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
مدیرداخلی
طیبه پورزاهد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۵