درباره نشریه
ISSN:
2008-9333
eISSN:
4547-2676
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر عباسعلی گائینی
سردبیر:
دکتر محمود شیخ
مدیرداخلی:
همیلا تکلی
تلفن:
021-88630002
دورنگار:
021-88630002
سایت اختصاصی:
jsmdl.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/22
مدیر مسئول
دکتر عباسعلی گائینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران
Abassali Gaeini
Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
سردبیر
دکتر محمود شیخ
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahmood Shiekh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Motor Behavior
اعضای تحریریه
دکتر فضل الله باقرزاده
دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
Fazlolah Bagherzadeh
Associate Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
دکتر محمدتقی اقدسی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mohamad Taghi Aghdasi
Professor
University of Tabriz
Specialist: Motor Behavior
دکتر احمدرضا موحدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی، رشد حرکتی یادگیری حرکتی
Ahmad Reza Movahedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior, Motor Development Motor Learning
دکتر حمیدرضا طاهری
استاد رفتار حرکتی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hamidreza Taheri
Professor, Motor Behavior
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Motor Behavior
علیرضا فارسی
استاد علوم رفتاری و شناختی ورزش
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم ورزشی و تندرستی
Alireza Farsi
Professor, Behavioral and cognitive sciences in sport
Shahid Beheshti University
Specialist: Sport scinces and Health
دکتر عباس بهرام
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Abbas Bahram
Professor
Kharazmi University
Specialist: Motion behavior
دکتر مهدی شهبازی

رشته تخصصی: رفتار حرکتی، روان شناسی ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتی
Mehdi Shahbazi

Specialist: motor behavior, sport psychology, motor control and learning
دکتر حسن محمدزاده
استاد دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Hasan Mohamadzadeh
Professor, Motor Behavior
University of Urmia
Specialist: Motor Behavior
الهه عرب عامری

غلامرضا لطفی
دانشیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: روانشناسی ورزشی، رشد حرکتی، یادگیری حرکتی، اختلالات رشدی
Gholamreza Lotfi
Associate Professor, Department of Motor Behavior
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Sport Psychology, Motor Development, Motor Learning, Developmental Disorders
Luis Felipe Reynoso-Sánchez

دکتر محمدعلی بشارت
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor, Department of psychology
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر رسول حمایت طلب
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Rasoul Hemayattalab

University of Tehran
Specialist: Motor Behavior
مدیرداخلی
همیلا تکلی
همیلا تکلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۵