درباره نشریه
ISSN:
2008-9333
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمود گودرزی
سردبیر:
دکتر فضل الله باقرزاده
مدیرداخلی:
آزموده
تلفن:
021-88630001
دورنگار:
021-88630001
سایت اختصاصی:
jmlm.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/06
مدیر مسئول
دکتر محمود گودرزی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی، مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی
Mahmoud Goodarzi
Professor Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
Specialist: Sport Management, Management and Planning in Physical Education and Sport Sciences
سردبیر
دکتر فضل الله باقرزاده
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران
Fazlolah Bagherzadeh
Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
اعضای تحریریه
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor Faculty of Psychology and Education
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر محمدعلی بشارت
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Mohammad Ali Besharat
Professor
University of Tehran
Specialist: Personality and Clinical Psychology
دکتر رسول حمایت طلب
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Rasoul Hemayattalab

University of Tehran
Specialist: Motor Behavior
دکتر بهروز عبدلی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Behrouz Abdoli
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Motor Behavior
دکتر محمود شیخ
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahmood Shiekh
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Motor Behavior
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
دکتر مهدی نمازی زاده
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Namazizadeh
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Motor Behavior
دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

رشته تخصصی: روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی
Mohammad Vaezmousavi

Specialist: Sport and Exercise Psychology, Motor Behavior
مدیرداخلی
 آزموده
آزموده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۹