درباره نشریه
ISSN:
2322-2700
eISSN:
2538-2152
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر صابر خدابنده
سردبیر:
دکتر سید حمیدرضا صادقی
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالواحد خالدی درویشان
تلفن:
011-44553101-3
دورنگار:
011-44553101-3
سایت اختصاصی:
ecopersia.modares.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/11/02
مدیر مسئول
دکتر صابر خدابنده
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: محیط زیست فیزیولوژی، اکو فیزیولوژی آبزیان
Saber Khodabandeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Eco-physiology, Aquatic Physiology Eco
سردبیر
دکتر سید حمیدرضا صادقی
استاد تمام مهندسی آبخیزداری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyed Hamidreza Sadeghi
Full Professor, Watershed Management Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
اعضای تحریریه
دکتر مسعود طبری کوچکسرایی
استاد جنگلداری، علوم جنگل، متابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: احیای جنگل
Masoud Tabari Kouchaksaraei
Professor, Forest Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Restoration
دکتر سید حمیدرضا صادقی
استاد تمام مهندسی آبخیزداری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyed Hamidreza Sadeghi
Full Professor, Watershed Management Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
دکتر صابر خدابنده
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: محیط زیست فیزیولوژی، اکو فیزیولوژی آبزیان
Saber Khodabandeh
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Eco-physiology, Aquatic Physiology Eco
دکتر مسعود صدری نسب
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک دریایی، اقیانوس شناسی فیزیکی
Masoud Sadrinasab
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Marine Physics, Physical Oceanography
دکتر احمد سواری
استاد
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
دکتر سید جعفر سیف آبادی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی دریایی
Seyyed Jafar Seifabadi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Marine Biology
دکتر قاسمعلی دیانتی تیلکی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: محیط زیست مرتع
Ghasem Ali Dianati Tilaki
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Rangeland Ecology
دکتر رضا عرفان زاده

Reza Erfanzadeh

دکتر مهدی وفاخواه
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: منابع آبی
Mehdi Vafakhah
Associate Professor Department of natural resources
Tarbiat Modares University
Specialist: Water Resources
دکتر سید محسن حسینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم جنگل، اکولوژی
Seyed Mohsen Hosseini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Sciences, ecology
دکتر حبیب الله یونسی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پردازش مواد پیشرفته، سوخت های زیستی، انرژی های تجدید پذیر و بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Habibollah Younesi
Professor, Environmental Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced materials processing, Biofuels, Renewable Energy and Environmental Biotechnology, Environmental Biotechnology
دکتر نصرت الله صفاییان
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مدیریت مرتع
Nosratollah Safaeian
Professor College of Natural Resources
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Rangeland Management
دکتر مسعود طبری کوچکسرایی
استاد جنگلداری، علوم جنگل، متابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: احیای جنگل
Masoud Tabari Kouchaksaraei
Professor, Forest Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Restoration
دکتر اکبر نجفی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Akbar Najafi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Engineering
F. Denis
Professor University of Maine, Le Mans, France
Specialist: Molecular Biology and Evolutionary Genetics
Artemi Cerda
Professor
Specialist: Environmental Science
T. Mizuyama
Professor
Specialist: Soil Erosion
J. K. Singh
Professor
Specialist: Soil Conservation
V. P. Singh

Specialist: Hydrology
B. J. Stephaine
University of La Rochelle, La Rochelle, France
Specialist: Biotechnology
Desmond E. Walling
Professor University of Exeter, Exeter, England
Specialist: Hydrology and Fluvial Geomorphology
مدیر اجرایی
دکتر عبدالواحد خالدی درویشان

دانشگاه تربیت مدرس
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۴