درباره نشریه
ISSN:
2322-2700
eISSN:
2538-2152
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر صابر خدابنده
سردبیر:
دکتر سیدحمیدرضا صادقی
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالواحد خالدی درویشان
تلفن:
011-44553101-3
دورنگار:
011-44553101-3
سایت اختصاصی:
ecopersia.modares.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/03
مدیر مسئول
صابر خدابنده
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: محیط زیست فیزیولوژی، اکو فیزیولوژی آبزیان
Saber Khodabandeh
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Eco-physiology, Aquatic Physiology Eco
سردبیر
سیدحمیدرضا صادقی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyyed Hamid Reza Sadeghi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
هیات تحریریه
دکتر مسعود تبری
مسعود تبری
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جنگلداری و جنگلداری
Masoud Tabari
Tarbiat Modares University
Specialist: Silviculture and Afforestation
سیدحمیدرضا صادقی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyyed Hamid Reza Sadeghi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
صابر خدابنده
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: محیط زیست فیزیولوژی، اکو فیزیولوژی آبزیان
Saber Khodabandeh
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Eco-physiology, Aquatic Physiology Eco
مسعود صدری نسب
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک دریایی، اقیانوس شناسی فیزیکی
Masoud Sadrinasab
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Marine Physics, Physical Oceanography
احمد سواری
استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor, Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
سیدجعفر سیف آبادی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی دریایی
Seyyed Jafar Seifabadi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Marine Biology
دکتر قاسمعلی دیانتی تیلکی
قاسمعلی دیانتی تیلکی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: محیط زیست مرتع
Ghasem Ali Dianati Tilaki
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Rangeland Ecology
دکتر رضا عرفانزاده
رضا عرفانزاده
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت محدوده
Reza Erfan Zadeh
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Range management
دکتر مهدی وفاخواه
مهدی وفاخواه
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: منابع آبی
Mehdi Vafakhah
Associate Professor, Department of natural resources, Tarbiat Modares University
Specialist: Water Resources
سیدمحسن حسینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم جنگل، اکولوژی
Seyed Mohsen Hosseini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Sciences, ecology
حبیب الله یونسی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: پردازش مواد پیشرفته، سوخت های زیستی، انرژی های تجدید پذیر و بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Habibollah Younesi
Professor, School of Natural Resources & Marine Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Advanced materials processing, Biofuels, Renewable Energy and Environmental Biotechnology, Environmental Biotechnology
نصرت الله صفائیان
استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رشته تخصصی: مدیریت مرتع
Nosratollah Safaeian
Professor, College of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
Specialist: Rangeland Management
مسعود طبری کوچکسرایی
استاد گروه جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: احیای جنگل
Masoud Tbari Koochaksaraee
Professor, Forestry Department, Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Restoration
دکتر اکبر نجفی
اکبر نجفی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Akbar Najafi
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Engineering
F. Denis
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی و ژنتیک تکاملی
F. Denis
Professor,
Specialist: Molecular Biology and Evolutionary Genetics
استاد
رشته تخصصی: فرسایش خاک
A. Cerda
Professor, Departament de Geografia. Universitat de València. Blasco Ibà?ez, 28, 46010-Valencia. Spain,
Specialist: Soil Erosion
T. Mizuyama
رشته تخصصی: فرسایش خاک
T. Mizuyama
Specialist: Soil Erosion
استاد
رشته تخصصی: حفاظت از خاک
J. K. Singh
Professor,
Specialist: Soil Conservation
V. P. Singh
رشته تخصصی: هیدرولوژی
V. P. Singh
Specialist: Hydrology
B. J. Stephaine
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
B. J. Stephaine
Specialist: Biotechnology
Desmond E. Walling
رشته تخصصی: هیدرولوژی و ژئومورفولوژی Fluvial
Desmond E. Walling
Specialist: Hydrology and Fluvial Geomorphology
مدیر اجرایی
دکتر عبدالواحد خالدی درویشان
عبدالواحد خالدی درویشان
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۵